Novosti

 • 17.7.2013.

  Obavijest o objavu Druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

    

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/7, URBROJ: 2144/04-01-13-28 od 15. srpnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

                           D R U G U   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

   

  1. Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  15.  srpnja  2013. godine.

  3. Druga ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 (trideset) dana, počevši od 25. srpnja 2013. godine do 23. kolovoza 2013. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • 17.7.2013.

  Obavijest o objavi Druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Blaškovići 2

   

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/7, URBROJ: 2144/04-01-13-29 od 15. srpnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

                              D R U G U   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2

   

   1. Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BLAŠKOVIĆI 2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  15.  srpnja  2013. godine.

  3. Druga ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 (trideset) dana, počevši od 25. srpnja 2013. godine do 23. kolovoza 2013. godine.

     ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  15.7.2013.

  Objava obavijesti o sponzorstvima i donacijama

   

  U svrhu transparentnosti rada jedinica lokalne i područne samouprave objavljujemo podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine.

 • 12.7.2013.

  Objava podataka temeljem Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi

   

  Sukladno odredbi članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi (Narodne novine broj 24/11 i 61/11), objavljujemo sljedeće podatke:

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja