Novosti

 • Foto vijesti

  25.3.2014.

  Objava biračima

   

  U privitku objavljujemo Objavu biračima vezanu na raspisivanje Izbora za Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati 25. svibnja 2014. godine

 • 28.2.2014.

  Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU turističkog naselja Brestova - T2

   

  Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12., 80/13.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/14-01/2, URBROJ: 2144/04-01-14-42 od 26. veljače 2014. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

  PONOVNU JAVNU RASPRAVU

   o Prijedlogu

  Urbanističkog plana uređenja  turističkog naselja Brestova – T2

   

  1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  TURISTIČKOG NASELJA BRESTOVA – T2.

   2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Brestova – T2, kojeg je izradila tvrtka ARHITEKTONSKO PROJEKTNI ZAVOD – INŽENJERING d.d. Zagreb, Grahorova 15, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 26. veljače  2014. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, počevši od 10. ožujka 2014. godine do 08. travnja 2014. godine.

   

  ... ostale detalje Ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst.

 • 28.2.2014.

  Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU turističkog naselja Fratrija - T

   

  Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12., 80/13.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/14-01/2, URBROJ: 2144/04-01-14-43 od 26. veljače 2014. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

  PONOVNA JAVNA RASPRAVA

  o Prijedlogu

  Urbanističkog plana uređenja  turističkog naselja Fratrija – T2

   

   1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  TURISTIČKOG NASELJA FRATRIJA – T2.

   2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Fratrija – T2, kojeg je izradila tvrtka ARHITEKTONSKO PROJEKTNI ZAVOD – INŽENJERING d.d. Zagreb, Grahorova 15, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 26. veljače  2014. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, počevši od 10. ožujka 2014. godine do 08. travnja 2014. godine.

   

   ... ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • 27.2.2014.

  NATJEČAJ za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Kršan

  Daje se u najam stan u vlasništvu Općine Kršan, koji se nalazi u naselju Purgerija Čepić, na adresi: Purgerija Čepić br.2,  prvi kat, površine 53,80 m2, a sastoji se od kuhinje sa dnevnim boravkom, jedne sobe i  kupaone,iznos mjesečne najamnine je 322,80 kn, Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima neprekidno zadnjih 10 godina prebivalište na području Općine Kršan ako:

  - on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili

  suvlasništvu na području Republike Hrvatske i u inozemstvu,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste odgovarajući stan u vlasništvu Općine Kršan, druge jedinice lokalne samouprave ili RH,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva nisu se doveli u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem stana, kuće ili suvlasničkog dijela stana ili kuće,

  - on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju nepodmirena dugovanja prema Općini Kršan.

  Rok za podnošenje zahtjeva – prijave na ovaj natječaj iznosi 15. dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči Općine Kršan i WEB stranici Općine Kršan, te objavi obavijesti u Glasu Istre. Zahtjevi te potrebne izjave podnose se na propisanim obrascima (koji se mogu podignuti u Općini Kršan ili preuzet na WEB stranici Općine Kršan) putem pošte preporučeno, na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52 232 Kršan, sa naznakom: „prijava na natječaj za dodjelu stana“ ili se predaju neposredno u općinskom sjedištu, u pisarnicu Općine Kršan, soba br. 3.

  Tekst natječaja, obrazac zahtjeva, obrasci sa izjavom, nalaze se u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja