Novosti

 • Foto vijesti

  23.12.2011.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan.Predmet natječaja je k.č. 1843/1 u k.o. Čepić, oranica, površine 15.3480 ha, početne cijene u iznosu od 395.057,52 kn,a koja je Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.) te Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 17/2010.) predviđena za prodaju.Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanim člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 63/11).

  Cjelokupni tekst natječaja moguće je dobiti u službenim prostorijama Općine Kršan, soba 12, osobno, ili preuzeti ovoj WEB stranici.

  Pismene ponude šalju se poštom preporučeno ili se predaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta, - NE OTVARAJ'' na adresu: Općina Kršan, Kršan, Blaškovići 12 u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno do 9. siječnja 2012. godine.Javno otvaranje ponuda održati će se dana 17. siječnja 2012. godine u sjedištu Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, u prostorijama općinske vijećnice, sa početkom u 15.30 sati.Sukladno članku 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 63/11), natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan objavljen je u Službenom glasilu Općine Kršan br. 16/2011.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
 • Foto vijesti

  21.12.2011.

  Izvješće sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 19. prosinca 2011. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a doneseni su sljedeći akti:

  1.

   Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2012. godinu,

  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2012. godinu,

  Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2012. godinu,

  Program planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2012. godinu,  

  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2012. godinu,  

  Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2012. godinu,  

  Program socijalne skrbi Općine Kršan za 2012. godinu,  

  Program mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2012. godinu,  

  Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2012. godinu.

  Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i  2014. godinu

  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2012. godinu

  Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije Općine Kršan za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

  Ukupni prihodi proračuna Općine Kršan za 2012. godinu planirani su u visini 33.850,000,00 kn. Porast u odnosu na procjenu od 2011.g. odnosi se najvećim djelom s  naslova očekivanog komunalnog doprinosa, zatražena sredstva pomoći od međunarodnih organizacija (u sklopu IPARD programa), kao i od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva te Ministarstva kulture.

  2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kršan

  3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan (za k.č.1843/1 u k.o. Čepić)

  4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja BRESTOVA - Gospodarska namjena – Ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i Luka javnog prometa Brestova

  5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja FRATRIJA - Gospodarska namjena – Ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)

  6. Odluka o izradi Urbanističkog plana NAČINOVIĆI

 • Foto vijesti

  16.12.2011.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Dana 19. prosinca 2011. godine u srijedu sazvana je 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 18.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  15.12.2011.

  Obavijest o prigodnom božićnom darivanju građana

   Obavještavaju se mještani Općine Kršan da je Općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih božićnih blagdana donio Odluku o dodjeli:

  - jednokratne financijske pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti 100,00 kn pojedinačno,

  - jednokratne financijske pomoći domaćicama sa prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno,

  - jednokratne financijske pomoći osobama težeg socijalno – materijalnog stanja i osobama težeg zdravstvenog stanja sa područja Općine Kršan svrstanih prema I., II., III. i IV. kategoriji u oblik u bona za nabavku razne robe vrijednosti od 200,00 kn do 600,00 kn pojedinačno.

  Slijedom navedenog, pozivaju se:

  - svi umirovljenici s prebivalištem na području Općine Kršan da se uz predočenje osobne iskaznice i zadnjeg odreska listića mirovine,

  - sve domaćice s prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, da se uz predočenje osobne iskaznice,

  jave u Općinu Kršan radi podizanja prigodnog poklon bona, počevši od danas, 15. prosinca 2011. godine, u uredovno vrijeme, ponedjeljak od 10.00 – 18.00, utorak – petak od 07.00 – 15.00. Napominje se da se prigodni poklon bonovi umirovljenicima neće odobravati bez predočenja posljednjeg odreska listića mirovine i osobne iskaznice a domaćicama bez predočenja osobne iskaznice. Bonovi se mogu podići do zaključno 22. prosinca 2011. godine. Osobama težeg socijalno – materijalnog stanja te osobama težeg zdravstvenog stanja sa područja Općine Kršan poklon bonovi vrijednosti od 600,00 kn do 200,00 kn će biti dostavljeni osobno u razdoblju od 19. – 22. prosinca.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja