Novosti

 • 21.9.2011.

  Objava Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Pristav

   

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/9, URBROJ: 2144/04-01-11-27 od 16. rujna 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

  PRETHODNU RASPRAVU

  NACRTU PRIJEDLOGA

  Urbanističkog plana uređenja PRISTAV

   Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja PRISTAV održat će se u Kršanu, u petak,  30. rujna  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11:00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Pristav.

   

 • 21.9.2011.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/9, URBROJ: 2144/04-01-11-28 od 16. rujna 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 16. rujna  2011. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 30. rujna 2011. godine do 31. listopada 2011. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Potpićan biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Potpićan održati će se za sve zainteresirane 05. listopada 2011. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati  u prostorijama Mjesnog odbora u Potpićnu.

   

 • 14.9.2011.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u Potpićnu

   

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan i Agropromet d.d. u stečaju, Potpićan izlažu trećoj zajedničkoj prodaji putem javnog natječaja nekretninu k.č. 54/75 u k.o. Kršan, poslovna zgrada sa dvorištem, ukupne površine 1254 m2 (bivša zgrada PG-Centra u Potpićnu).

  Početna cijena za nekretninu iznosi 724.386,46 kn. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre na oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-221.

   

 • Foto vijesti

  12.9.2011.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 09. rujna 2011.

  Sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika, a doneseni su sljedeći akti:

  1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Stari Grad Kršan - izrađivač društvo URBIS 72 d.d. Pula 2. Primljeno je na znanje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine 3. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 4. Nakon provedenog glasovanja, sa 7 glasova ''ZA'' i 7 glasova ''SUZDRŽAN'' utvrđeno je da nije donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja