Novosti

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina

  Obavještavamo sve zainteresirane građane da Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J

  za prodaju nekretnina

   Predmet natječaja, odnosno nekretnine koje se prodaju možete pogledati u privitku ova obavijesti, kao i sve detalje u svezi natječaja.

  Posljednji dan prijave na natječaj 15. studeni 2012. godine, a ponude će se otvarati komisijski dana 20. studeni 2012. godine  u 10,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. 

 • Foto vijesti

  31.10.2012.

  Izvješće o održanoj sjednici Općinskog vijeća

  Dana 30. listopada 2012. godine održana je 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privit
 • Foto vijesti

  29.10.2012.

  Obavijest o zasivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 30. listopada 2012. godine u srijedu sazvana je 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 18.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • 29.10.2012.

  Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Blaškovići 2

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/10, URBROJ: 2144/04-01-12-47 od 23. listopada 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2

   1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BLAŠKOVIĆI 2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  25.  listopada  2012. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 07. studeni 2012. godine do 14. studeni 2012. godine.

    ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja