Novosti

 • 28.9.2012.

  Obavijest o objavi Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

   

  Na temelju članka 95. stavak 4., članka 93. stavak 3. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 39/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/9, URBROJ: 2144/04-01-12-33 od 25. rujna 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

    1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA potpićan.

  2. Prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja potpićan, kojeg  je  izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 25. rujna  2012. godine.

  3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 16. listopada 2012. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  25.9.2012.

  Izvješće sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. rujna 2012. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan raspravljalo se o Problematici na temu planirane izgradnje TE Plomin – Blok C, te o predloženom modelu raspodjele sredstava – nadoknade za prostor koje koriste objekti za proizvodnju električne energije.      

  Predloženi zaključak nije usvojen.

 • Foto vijesti

  24.9.2012.

  Izvješće sa sjednice Općinsko vijeća Općine Krđan

  Dana 21. rujna 2012. godine održana je 6. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  24.9.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća

  Za 24. rujna 2012. godine u ponedjeljak sazvana je 4. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 18.30 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja