Novosti

  • 30.6.2011.

    Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za prijem vježbenika

     

    Općine Kršan objavljuje

     JAVNI   NATJEČAJ

     za  prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, struke građevinskog smjera.

     U privitku možete preuzeti cjelokupni tekst Javnog natječaja i Opisa poslova.

     

  • Foto vijesti

    15.6.2011.

    Izvješće sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 13. lipnja 2011. godine

    Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

    Doneseni  su sljedeći akti:

     Odluka o prihvaćanju prijedloga ugovora o financiranju izrade UPU Fonovići

    Odlukom o prihvaćanju prijedloga ugovora o financiranju izrade  UPU Fonovići, ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor s  društvom Alkes d.o.o. Labin, Pulska 15, kao investitorom izrade UPU Fonovići.

     Odluka o izradi UPU Fonovići

    Obuhvat UPU Fonovići utvrđen je odredbama PPUO Kršan, a obuhvaća cjelokupno građevinsko područje (izgrađeni i neizgrađeni dio) naselja Fonovići u površini 3,25 ha. Područje obuhvata UPU Fonovići namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja pretežito stambene namjene. Ciljevi Plana su određivanje korištenja i namjene površina, planiranje osnovne prometne, komunalne i dr. infrastrukture,mjere zaštite okoliša, očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, planirati zelene, parkovne i rekreacijske površine, utvrđivanje načina i uvjeta građenja građevina, utvrđivanje zahvata u prostoru u svezi sa zaštitom i spašavanjem.

    Autetično tumačenje čl.7. st.5 odluke o komunalnom doprinosu

    Općinsko vijeće Općine Kršan daje autentično tumačenje članka 7. stavak 5. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeno glasilo Općine Kršan» br. 6/09., 2/11., 3/11.) na način da se kod izračuna visine komunalnog doprinosa obračunava popust od 90 % ukoliko  investitor ili jedan od investitora živi na području Općine Kršan i ima do dana podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan najmanje posljednje 3 godine neprekidno.

     

  • Foto vijesti

    10.6.2011.

    Izvješće s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 09. lipnja 2011. godine

    Na sjednici je prisustvovalo 15. vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

    Doneseni su sljedeći akti:

    1. Odluka o uređenju prometa na području Općine Kršan

    Odluka o uređenju prometa na području Općine Kršan donesena je u skladu čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  te čl. 19. Statuta Općine Kršan.

    Ovom Odlukom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama uređena su ova pitanja:

    1. ceste s prednošću prolaska,

    2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

    3. sustav tehničkog uređenja prometa,

    4. ograničenja brzine kretanja vozila,

    5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

    6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

    7. zone smirenog prometa,

    8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

    9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

    10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

    11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

    12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje,

    13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

    U skladu s Odlukom o  uređenju prometa na području Općine Kršan izrađuje se i Prometni projekt, od strane ovlaštene osobe, a sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan nalazi se u Registru nerazvrstanih  cesta.  Po dobivanju suglasnosti MUP-a RH,  Odluka o  uređenju prometa na području Općine Kršan objavit će se u Služenom glasilu Općine Kršan.

    Ovu točku obrazložio je Mr.sc.Ivica Barišić, dipl.ing.prom.- predstavnik izrađivača, društva N.P.N. Brseč,

    2. Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan Odlukom je utvrđeno da Općina Kršan pristupa ponovnom raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak,  Jesenovik, Nova Vas. Ukupna površina zemljišta koje se daje u zakup iznosi 289,5638 ha. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup na rok od 20 godina. Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan – Komisija za poljoprivredu.

    3. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na temelju pisanog ugovora – Obrtu za komunalne usluge održavanje putova «Put» vl. Banazić Sivano iz Potpićna.

    4. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na temelju pisanog ugovora – Obrtu «CARIĆ COP» vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan.

    Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  direktor   TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin Alen Golja upoznao je vijećnike sa Izvješće o radu za 2010. godinu.

    Također na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  direktor   TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin Dino Škopac upoznao je vijećnike sa Izvješće o radu za 2010. godinu,  s kratkim osvrtom na prvo  polugodište ove godine.

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

  • 7.6.2011.

    Objava Odluke o opozivu Odluke o raspisivanju natječaja od 07.04.2011. i poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

     

    Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09.), čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09.), te točke XV. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan od 14. travnja 2011. godine, razmatrajući zaključak Komisije za poljoprivredu od 23. svibnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2011. godine donijelo

    O D L U K U

    I.

    Opoziva se Odluka Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine, KLASA: 021-05/11-01/3, URBROJ: 2144/04-05-11-5.

    Poništava se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak, Jesenovik, Nova Vas, raspisan na temelju opozvane Odluke iz prethodnog stavka, a raspisan 14. travnja 2011. godine, KLASA: 945-01/11-05/4, URBROJ: 2144/04-05-11-3.

     II.

    Razlozi za opoziv odluke i poništenje natječaja iz točke I. ove Odluke temelji se na činjenici da je nakon objave natječaja, te prikupljenih ponuda na natječaj stupio na snagu novi Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiji za ribnjake (N.N. br. 52/2011).

    III.

    Pravnim i fizičkim osobama koje su dostavile ponudu na natječaj koji je poništen, uplaćene jamčevine biti će vraćene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke za što se zadužuje Odsjek za financije i proračun Općine Kršan sa Odsjekom za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Općine Kršan.

     IV.

    Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici / oglasnoj ploči Općine Kršan i u dnevnom tisku Glas Istre.

                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja