Novosti

 • 7.6.2011.

  Objava Odluke o opozivu Odluke o raspisivanju natječaja od 07.04.2011. i poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

   

  Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09.), čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09.), te točke XV. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan od 14. travnja 2011. godine, razmatrajući zaključak Komisije za poljoprivredu od 23. svibnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2011. godine donijelo

  O D L U K U

  I.

  Opoziva se Odluka Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine, KLASA: 021-05/11-01/3, URBROJ: 2144/04-05-11-5.

  Poništava se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak, Jesenovik, Nova Vas, raspisan na temelju opozvane Odluke iz prethodnog stavka, a raspisan 14. travnja 2011. godine, KLASA: 945-01/11-05/4, URBROJ: 2144/04-05-11-3.

   II.

  Razlozi za opoziv odluke i poništenje natječaja iz točke I. ove Odluke temelji se na činjenici da je nakon objave natječaja, te prikupljenih ponuda na natječaj stupio na snagu novi Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiji za ribnjake (N.N. br. 52/2011).

  III.

  Pravnim i fizičkim osobama koje su dostavile ponudu na natječaj koji je poništen, uplaćene jamčevine biti će vraćene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke za što se zadužuje Odsjek za financije i proračun Općine Kršan sa Odsjekom za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Općine Kršan.

   IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici / oglasnoj ploči Općine Kršan i u dnevnom tisku Glas Istre.

                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  3.6.2011.

  Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 02. lipnja 2011. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Doneseni su sljedeći akti:

   1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kršan za 2010. godinu

   2. Odluka o opozivu Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za  područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine i poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan raspisan 14. travnja 2011. godine

   3. Odluka o izmjeni odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje

  Odlukom o izmjeni Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja umjesto dosadašnjem predsjednika Komisije  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul. 

   4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popis birača Općine Kršan

  Rješenjem o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za popis birača Općine Kršan umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Povjerenstva  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul, a umjesto zamjenika člana  Nevenke Kranjčević imenovan je Dragan Ljubičić.

   

 • Foto vijesti

  27.5.2011.

  Izbori na dan 10.07.2011. godine za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

  Izbori na dan 10.07.2011. godine za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

  Obavještavaju se svi kandidati za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine da će povjerenstvo dežurati u zgradi Općine Kršan (vijećnica) radi zaprimanja prijedloga kandidata kako slijedi:

   Subota, 28.05.2011.               od 09:00 do 13:00 sati

  Nedjelja, 29.05.2011.             od 09:30 do 13:30 sati

  Ponedjeljak, 30.05.2011.       od 08:00 do 18:00 sati

  Utorak, 31.05.2011.               od 07:00 do 20:00 sati

  Srijeda, 01.06.2011.               od 07:00 do 24:00 sati

   

  Općinsko izborno povjerenstvo Opčine Kršan i Pićan

   
 • Foto vijesti

  24.5.2011.

  Obavijest o provedbi deratizacije

  Na  području   OPĆINE KRŠAN  provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od:  24.05.2011. do 30.05.2011. g.

  Tretirati će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone zakapanjem ili spaljivanjem radi mjera predostrožnosti.

  Izložene mamce ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.                                     

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  Telefon  052 62 45 71

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja