Novosti

 • Foto vijesti

  19.9.2012.

  Objava obavijesti o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 19. rujna 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji vodospreme Plomin II, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  7.9.2012.

  Obavijest potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. godinu

  Općina Kršan upućuje

  POZIV

  svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. godinu

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2012. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2013. godinu.

  Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2013. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

  2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

  3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2012. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.

  4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

  5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine  Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).

  6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 • 7.9.2012.

  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 2 (TE Plomin 2)

   

  Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) te članka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 2 (TE Plomin 2), Klasa: UP/I-351-03/12-02/66; Urbroj: 517-06-2-1-2-12-4 od 20. kolovoza 2012. godine.

   Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

   Sudionici u postupku su:

   ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

  ·         Ministarstvo poljoprivrede, Vodno gospodarstvo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj, Zagreb

   U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim web stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije i Općine Kršan te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i u sjedištu Općine Kršan, Blaškovići 12.

   Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 1., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

   Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

 • 7.9.2012.

  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1)

   

  Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) te članka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1), Klasa: UP/I-351-03/12-02/67; Urbroj: 517-06-2-1-2-12-5 od 20. kolovoza 2012. godine.

   Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

   Sudionici u postupku su:

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

  ·         Ministarstvo poljoprivrede, Vodno gospodarstvo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj, Zagreb

   U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim web stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije i Općine Kršan te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i u sjedištu Općine Kršan, Blaškovići 12.

   Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 1., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

   Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja