Novosti

 • Foto vijesti

  18.8.2011.

  Izvješće sa 5. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 16. kolovoza 2011. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća doneseni  su sljedeći akti:

   Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kršan

  Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Kršan uređuje se korištenje, održavanje, izgradnja, rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa, financiranje i nadzor nad nerazvrstanim cestama na području Općine Kršan.

  U odluci je nerazvrstana cesta definirana je kao javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Kršan. Nerazvrstan cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebno propisa.

  Nerazvrstane ceste na području Općine Kršan razvrstane su u sljedeće kategorije:

  1.) nerazvrstane ceste koje služe za promet motornih vozila (nerazvrstana ceste 1. reda, 2. reda, 3. reda i  4. reda – zemljane ceste)

  2.) nerazvrstane ceste  za odvijanje nemotoriziranog prometa (ulice u sklopu grada Kršan i Plomina, obalna šetnica, parkovna šetnica, pješačka staza, biciklistička staza, javno stubište – prilaz do mora)

  3.) ostale nerazvrstane ceste - kolno-pješački pristup, seoski put, poljski put, parkiralište, ostale javne površine koje nisu nerazvrstane ceste pod toč.1. i 2.

  Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Kršan  i godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kršan, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostorno planskoj dokumentaciji Općine Kršan.

  Sastavi dio odluke je Pregledna situacija Općine sa kategoriziranim javnim cestama i popis cesta prema Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan.

  Mrežu nerazvrstanih cesta na području utvrđuje Općinski načelnik u Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan. Registar je izrađen na temelju raspoloživih kartografskih podloga i obilaska terena, u grafičkom obliku i tabličnom prikazu nerazvrstanih cesta sa obilježjima svake pojedine ceste. Registar će se redovno usklađivat u skladu s promjenama na terenu.

 • 20.7.2011.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan i Agropromet d.d. u stečaju, Potpićan objavljuju Natječaj za drugu zajedničku prodaju nekretnina. Predmet  natječaja je nekretnina koja se nalazi u Potpićnu, na k.č. 54/75, k.o. Kršan, upisana u vlasništvo Općine Kršan, ukupne površine 1254 m2, a radi se o poslovnoj zgradi sa 366 m2 i dvorištu od 888 m2.

  Tekst natječaja možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  19.7.2011.

  Dani Općine Kršan - Program događanja

   

  Povodom obilježavanja svog zaštitnika Sv. Jakova

  Općina Kršan

  organizira četverodnevnu manifestaciju

  čiji program možete pogledati u privitku!

   

 • 19.7.2011.

  Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

  Sukladno odredbi članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi (Narodne novine broj 24/11 i 61/11), nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Kršan objavljuju sljedeće podatke koji se nalaze u privitku:

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja