Novosti

 • 5.10.2012.

  Objava Ispravka objave o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Potpićan

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  ISPRAVAK OBJAVE O  PONOVNOJ  JAVNOJ  RASPRAVI

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

  KLASA: 350-01/10-01/18, URBROJ: 2144/04-02-04/1-12-65

  od 27. rujna 2012.

  objavljene u Glasu Istre od 29. rujna 2012.

               Ispravak se odnosi na:

   Točka 3. Objave se mijenja i glasi:

   3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 07. studeni 2012. godine.

  U točki  7.  i  točki  8. Objave dio teksta koji glasi: „ ..16. listopada 2012. godine (utorak)“ mijenja se  i glasi: „….07. studeni 2012. godine (srijeda).“

   Ostali tekst objave ostaje isti.

   

 • Foto vijesti

  4.10.2012.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

 • 28.9.2012.

  Obavijest o objavi Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

   

  Na temelju članka 95. stavak 4., članka 93. stavak 3. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 39/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/9, URBROJ: 2144/04-01-12-33 od 25. rujna 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

    1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA potpićan.

  2. Prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja potpićan, kojeg  je  izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 25. rujna  2012. godine.

  3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 16. listopada 2012. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  25.9.2012.

  Izvješće sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. rujna 2012. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan raspravljalo se o Problematici na temu planirane izgradnje TE Plomin – Blok C, te o predloženom modelu raspodjele sredstava – nadoknade za prostor koje koriste objekti za proizvodnju električne energije.      

  Predloženi zaključak nije usvojen.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja