Novosti

 • Foto vijesti

  6.10.2010.

  Izvješće sa 4. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04. listopada 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   

  1. Zaključak o očitovanju na primjedbe pristigle na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.) temeljem provedenog javnog uvida 

  Temeljem provedenog postupka javnog uvida, na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan pristigle su primjedbe društva BIO ADRIE d.o.o. Čepić, a koje se  odnose  na:

  - odrađivanje najveće dopuštene površine poljoprivrednog zemljišta koja se može uzeti u zakup, koja je djelomično prihvaćena,

  - potrebu definiranja pojma Veliki proizvođač –  koja nije prihvaćena

  - zahtjevi za prenamjenu k.č.1843/31 u k.o.Čepić- za kupnju – koja je prihvaćena,

  - zahtjevi za uvrštenjem u Program gospodarenja k.č. 88/2 , k.č. 88/3 i k.č.96 sve u k.o.Čepić namjena zakup – koja nije prihvaćena.

  2. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 03/2003.)

  U svrhu usklađenja s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu utvrđen je konačan tekst Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan, a najvažnije izmjene su odnose na:

  - promjenu naziva Programa u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan

  - promjenu izraza gospodarenje u cjelokupnom tekstu  u raspolaganje,

  - promjenu izraza  koncesije koje se  mijenja u dugogodišnji zakup

  - promjenu roka zakupa sa 10 na 20 godina,

  - promjenu površine zakupa poljoprivrednih površina te površina poljoprivrednog zemljišta za obiteljska poljoprivredna  gospodarstva iznosi 150 ha, a za trgovačko društvo 300 ha ako se bavi stočarskom proizvodnjom,

  - utvrđuje se da koncesija za ribnjake nije predviđena.

  Konačni tekst Izmjena i dopuna Programa sa popratnom dokumentacijom dostavlja se na  suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

   3. Odluka o odricanju Općine Kršan od svog dijela naknade na temelju sklopljenih ugovara o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2010. godinu.

  Temeljem Odluke Vlade RH o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim  proizvođačima u uvjetima financijske krize od ožujka 2010. godine, Općina Kršan se odriče svog djela naknade na temelju sklopljenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan za 2001. godinu.

   

 • Foto vijesti

  24.9.2010.

  Obavijest o raspisivanju natječaja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

   

           Obaviještavamo sve zainteresirane da Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društvaraspisuje natječaj za mal projekte u zajednici iz Fonda gradova i općina "Mali projekti za bolje sutra".

           Natječaj će biti otvoren od 20. rujna do 20. listopada 2010. godine, a ostale detalje možete pogledati u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  22.9.2010.

  Obavijest o namjeri davanja koncesije

   Općina Kršan objavljuje ponovljenu Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.

  Ponovljena obavijest objavljena je u ''Narodnim novinama'' br. 109/2010 od 20. rujna 2010. godine.

  Rok za dostavu ponuda iznosi 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u ''Narodnim novinama''.

 • Foto vijesti

  20.9.2010.

  Izvješće sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. rujna 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan

  Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan  utvrđeno je da općinska uprava ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice (odsjeke) obavljaju poslovi po pojedinom području rada. Jedinice u sastavu Odjela su: Odsjek  za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Odsjek za financije i računovodstvo i Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove. U skladu s Zakonom o službenicima o lokalnoj i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeni su poslovi službenika i namještenika, postupak prijma u službu, te obaveza donošenja odnosno izmjene Pravilnika o unutarnjem redu kojim se utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

   2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

  Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti za obračun plaće utvrđeni su prema odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za svako pojedino radno mjesto.

   3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za stanove

  U Komisiju za stanove imenovani su:

  Klaudijo Lazarić – za presjednika, Boris Rogić i Serđo Vozila – za članove, te Bruno Donadić za zamjenika predsjednika, Slavko Rabar i Nevenka Kranjčević za zamjenika članova.

  Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o davanju stanova u najam u vlasništvu Općine Kršan, provodi postupak natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kršan i provodi ostale potrebne radnje na rješavanju problematike stanova u vlasništvu Općine Kršan prema nalogu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

   4.  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  JURASI

  Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Jurasi definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja  stambene  i turističke namjene.

  Također se određuju sljedeći ciljevi Plana: određivanje korištenja i namjene površina,  utvrđivanje načina i uvjeta građenja građevina, planiranje osnovne infrastrukture mreže (opskrba vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao planirati rekreacijske i zelene površine.

   5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja POTPIĆAN

  Područje obuhvata UPU Potpićna namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja mješovite namjene. Odlukom o izradi UPU Potpićna definiraju se sljedeći ciljevi Plana: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju, zadržavanje dijela društvene namjene (školstvo, vrtić, zdravstvo, crkva), središnji se dio naselja predviđa pretežito stambene i stambeno poslovne namjene sa proširenjima  u sjevernom i južnom dijelu naselja, zapadni dio naselja u cijelosti poslovno-proizvodne namjene, predviđa se proširenje zone sporta i rekreacije za potrebe dvorane, utvrđuje se prostor središnjeg trga za odgovarajuće uređenje, proširuje se planirani sustav prometnica koje će  zadovoljiti urbane standarde, planiranje uvjeta za korištenje javnih površina (trgova, ulica i parkova) te uvjete za izgradnju i korištenje javnih prometnih površina i infrastrukturnih građevina. U plansko rješenje ugradit će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja