Novosti

 • 14.7.2011.

  Objava Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci), objavljuje

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

  Poziv možete preuzeti u privitku.

 • 11.7.2011.

  Objava rezultata izbora za Predstavnika bošnjačke ncionalne manjine

   

              Na temelju odredbi čl. 52., čl. 53., čl. 63. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo za Općine Kršan i Pićan donijelo je

  ODLUKU

  o objavi rezultata izbora za Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  I. Općinsko izborno povjerenstvo za Općine Kršan i Pićan utvrđuje da Općina Kršan ima u popisu birača upisana 123 birača bošnjačke nacionalne manjine te da je na izborima za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za Općinu Kršan ukupno glasovao 21 birač, od čega je bilo 13 važećih glasačkih listića te 8 nevažećih listića.

  II. Kandidat ESAD ČOLIĆ dobio je 13 glasova.

         III. Na temelju čl. čl. 63. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan izabran je kandidat:

   ESAD ČOLIĆ

  Klasa: 013-03/11-04/1

  Ur. broj: 2144/04-502-11-26

  U Kršanu, 11. srpnja 2011.

  PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA OPĆINE KRŠAN I PIĆAN

  Pavle Peršić, v.r.

   

 • 11.7.2011.

  Objava Prethodne rasprave o Nacrtu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/7, URBROJ: 2144/04-01-11-18 od 07. srpnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN

    Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN održat će se u Kršanu, u  utorak,  19. srpnja  2011. godine u  prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 10 : 00 sati.

   Stručni izrađivač ovih izmjena i dopuna plana je tvrtka PLANIUM d.o.o. Rijeka, Rastočine 6, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade izmjena i dopuna plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

   

 • 11.7.2011.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Donadići

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/7, URBROJ: 2144/04-01-11-17 od 07. srpnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DONADIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 07. srpnja 2011. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 19. srpnja 2011. godine do 17.  kolovoza  2011. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI održati će se za sve zainteresirane 20. srpnja 2011. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama iznad restorana RIVA u Plomin Luci.

   7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 17. kolovoza 2011. godine (srijeda).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

   ·         Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 7. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

   ·         Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  o             imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, o   postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave, o   mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz Prijedlog Plana o kojem se provodi javna rasprava, o   daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, o   upućuju nositelju izrade - pisane prijedloge i primjedbe - na adresu Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, do 17. kolovoza 2011. godine (srijeda).

  9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja