Novosti

 • 29.6.2010.

  Obavijest

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja

  radne zone KRŠAN – ISTOK

                  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK («Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   

 • 29.6.2010.

  Obavijest

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  donošenju Odluke  o Izmjeni i dopuni  Odluke o izradi

  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/10.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

  Izradi Izmjena i dopuna PPUO Kršan pristupa se uslijed potrebe redefiniranja obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kršan (u nastavku: UPU Kršan) i Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  gospodarske namjene - radna zona  Kršan.

  Budući se Izmjenama i dopunama PPUO Kršan ne dira plansko rješenje, neće se provoditi predhodna rasprava, već će se  u skladu sa člankom 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog  plana  uređenja Općine Kršan provesti javna rasprava.

  Obavijest o provođenju javne rasprave tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge biti će pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

              Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

      

 • Foto vijesti

  9.6.2010.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 31. svibnja 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici su doneseni sljedeći akti:

   

   1. Odluka o naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Kršan

  Ova Odluka donijeta je radi usklađenja odnosno izdvajanja odredaba o plaći općinskog načelnika i naknade zamjenika općinskog načelnika  prema novom Zakonu o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.28/10). U Odluci su izmijenjeni koeficijenti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a zadržao se iznos naknada iz prethodne odluke.

   2. Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Kršan

  Ova Odluka donijeta je radi usklađenje  odredaba o  plaći općinskog načelnika i naknade zamjenika općinskog načelnika  prema novom Zakonu o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.28/10). Izmijenjena je osnovica  i usklađena sa osnovicom za obračun plaće državnih dužnosnika, a koja se primjenjuje prema određenim pravilima i kod obračuna naknade zamjenika općinskog načelnica.

   3. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

  Ovom Odlukom izvršeno je usklađivanje odredaba dosadašnje Odluke sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno usklađenje izvršnog tijela Općinsko poglavarstvo u općinski načelnik i izvršeno je pojednostavljenje obračuna financiranja.

   4. Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

  Pravni temelj donošenja Pravilnika o kriterijima i načinu  provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan je Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08).

  Ovim je Zakonom po prvi put zasebno reguliran radno – pravni status zaposlenika u lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi, te je utvrđena obaveza ocjenjivanja službenika i namještenika najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. Radi provođenja naprijed  navedene obveze u članku 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da se Kriterij za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuje općim aktom jedinice lokalne samouprave.

   Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan sadrži: svrhu ocjenjivanja, faze,  rok   i osobe ovlaštene za ocjenjivanje, obrazac za ocjenjivanje, kriterije za ocjenjivanje i ocjene i razloge ne ocjenjivanja i posljedice negativne ocjene.

   5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan temeljem ugovora

  Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora proveden je postupak putem poziva za podnošenje ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan. Na upućen poziv pristigle su dvije prihvatljive ponude, od kojih je odabrana povoljnija  ponuda dostavljena od Obrta ISKOPI, Kršan, Čambarelići 25A.

   6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Općine Kršan

  Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan, a sve vezano uz podjelu dosadašnje planirane radne zone na dva urbanistička plana koja bi se dijelila na UPU radna zona Kršan -  Istok i UPU radna zona Kršan- zapad.

   7. Odluka o izradi UPU RADNA ZONA KRŠAN - Istok

  Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja za radnu zonu Kršan  – Istok prema iskazanom interesu za realizacijom sadržaja gospodarske, pretežno zanatske namjene.

   Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  razmatrano je izvješće o radu tvornice ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Potpićan za razdoblje kolovoz 2008. – prosinac 2009. dostavljeno od strane Povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Općine Pićan na okoliš i zdravlje ljudi,  zapisnik Odbora za zaštitu okoliša Općine Kršan, te usmeno izvješće Općinskog načelnika Općine Kršan.

   

 • Foto vijesti

  7.6.2010.

  Obavijest o provedbi deratizacije

   Na javnim površinama   OPĆINE  KRŠAN  provesti  će se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

  09.06.2010. do 14.06.2010. godine.

   Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja pomoć potražiti u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (antidot: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  TELEFON / FAX 052 62 45 71

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja