Novosti

 • Foto vijesti

  10.11.2008.

  Natječaj za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Kršan od 08. rujna 2008. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, površine 94,78 m2 namijenjenog za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na rok zakupa od 1 godine. 

   Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225 ili tel/fax 052/ 378 223.

  Tekst natječaja možete pogledati u prilogu ove obavijesti. 

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  22.10.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama OPĆINE KRŠAN provest će se akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanje glodavaca) u vremenu od:

  23.10.2008. do 24.10.2008.

  Tretirati će se javne površine, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone, zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se svi građani da se u cjelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  Tel: 052 / 624 - 571, fax: 052 / 647 - 967

  091 / 162 - 1119, 091 / 621 - 1199

   

 • Foto vijesti

  21.10.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 20.10.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva razmatran je dopis Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Ispostava Rijeka, vezano za obnovu državne ceste D 402 od raskrižja sa D 66 do trajektnog pristaništa  Brestova, te će se vezano uz zahtjev Hrvatskih cesta zatražiti hitno uklanjanje svih privremeno postavljenim objekata na dijelu ceste pred trajektnim pristaništem Brestova na dužini 400 m (od svjetionika do rampe). dijelu

  Poglavarstvo je  zauzelo stav da se pristupi  adaptaciji dijela zgrade koje korist Matični ured u Potpićnu. Adaptacija će se odvijati u fazama, a ovisit će i o sredstvima koja će osigurat Općina Pićan, od koje će se ponovo zatražit suradnja, budući je obnova Matičnog ureda u Potpićnu u interesu građana Općine Kršan i Pićan.

  Radi adaptacije zgrade Doma zdravlja Labin – Ambulante u Potpićnu, Općina Kršan sačinila je troškovnik radova, te će se sa ravnateljicom Doma zdravlja Labin, dogovoriti daljnji tijek radnji.

  Radi planiranja daljnjih radova i sredstava za uređenje Centra Čepić izrađen je Situacijski plan na osnovu kojeg će se zatražiti od ovlaštene osobe izradu idejnog rješenja za uređenje centra Čepić (na potezu od spomenika do škole).

  Prema podnesenim zahtjevima pristupit će se nabavci i postavljanju traka za usporavanje prometa tvz. vibracionih traka, a također će se uputiti zahtjev Državnoj upravi za ceste, Ispostave Pula za postavljanje sredstava za usporavanje prometa u naseljima uz državnu cestu D 66    od Vozilići do  Potpićana. 

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je ponudu «Elektre» d.o.o. Labin, a  vezano uz  postavljanje  novogodišnje rasvjete.

  Poglavarstvo je upoznato s trenutnom fazom u  postupkom prikupljanja dokumentacije radi adaptacije zgrade bivšeg diska u Kršanu za što je izrađeno idejno rješenje za ishodovanje lokacijske dozvole. Očekuje se ubrzo izdavanje lokacijske dozvole, na osnovu koje bi se pristupilo rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradi glavnog projekta te ishodovanju potvrde na projekt u svrhu gradnje ovog društvenog objekta.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu Obrta «Iskopi» iz Kršana za sanaciju puta u Kožljaku.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  17.10.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 15.10.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva su prihvaćene Upute za izradu proračuna Općine Kršan za 2009. godinu te za razdoblje od 2010. do 2011. godine.

  Općinsko Poglavarstvo donijelo je odluku da se svim dužnicima koji nisu svoja dugovanja platili po prvoj opomeni, uputi obavijest o pokretanju ovršnog postupka ukoliko u roku od 8 dana  od primitka obavijesti ne podmire dugovanja.  

  Općina Kršan pridružila se obilježavanju dječjeg tjedna u osnovnim školama i vrtiću na području Općine. U tu svrhu odobrena su financijska sredstva u visini 2.000,00 kn za OŠ «V. Nazor» Potpićan  i OŠ «I. G. Kovačić» Čepić,  te 1.000,00 kn za PŠ «I. L. Ribar» Vozilići. Polaznicima dječjeg vrtića u Potpićnu kupljeni su prigodni pokloni, koji su uručeni prigodom posjete općinskog načelnika dječjem vrtiću u Potpićnu, a također Općina  Kršan snosi troškove prijevoza autobusom djece iz Potpićna u Labin radi prisustvovanju kazališnoj predstavi. Općina Kršan će također sufinancirani angažman pomoćnika u nastavi u OŠ «I. G. Kovačić» Čepić.

  U svrhu izrade projektne dokumentacije – idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole za pješački nogostup u mjestu Plomin do groblja Plomin prihvaćena je ponuda tvrtke VIA ING d.o.o. Pula, a u svrhu izrade idejnog projekta javne rasvjete za potrebe ishođenja lokacijske dozvole – javna rasvjeta DŽ 66 od Plomina do groblja Plomin s priključkom na NN mrežu iz TS Plomin prihvaćena je ponuda tvrtke  Satmar d.o.o Pula.

  Za izradu idejnog rješenja prilazne ceste za naselje Načinovići prihvaćena je ponuda tvrtke RIjeka- projekt d.o.o Rijeka.

  U naselju Potpićan pristupit će se postavljanju klupa, a prema ponudi Obrta «Iskopi» iz Potpićna.

  Općinsko poglavarstvo upoznato je s dopisom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog građenja i graditeljstva vezano uz planiranje i evidentiranje prometnih površina u  službenim   registrima, te utvrđivanja njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i «legaliziraju» bespravne gradnje, te će se u navedenu svrhu za 2009. godinu planirati određena sredstva za izradu geodetskih elaborata na temelju kojih će se u katastarskom elaboratu evidentirati stvarni način uporabe katastarskih čestica na kojima su izgrađene ne evidentirane ulice, nerazvrstane ceste, putovi, trgovi i dr. prometne površine bez provedbe parcelacije.

  Vezano uz nabavku novih kontejnera za krupni i kućni otpad koji su razmješteni po svim mjesnim odborima na području Općine,  Općinsko poglavarstvo donijelo je zaključak da se kontejneri za krupni otpad  neće više dodjeljivati fizičkim osobama po pozivu.

  Općinsko poglavarstvo također je donijelo zaključak da se pristupi pripremnim radnjama za provedbu javne nabave radi sanacije zida  Istočni dio Plomin, te da se sastavi popis dionica za asfaltiranje.

  Poglavarstvo je razmatralo zapisnik Odbora za socijalna pitanja,  te  su prihvaćeni prijedlozi Odbora vezano za pružanje financijske pomoći obiteljima na području Općine Kršan za  razdoblje listopad/prosinac 2008. godine.

  Poglavarstvo je također upoznato sa izvješćem PP Labin o poduzetim mjerama za sigurnost cestovnog prometa.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja