Novosti

 • Foto vijesti

  6.3.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 02. 03. i 05.03.2009.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan će u cilju nastavka uređenja plaže u Plomin Luci utvrditi elemente što ih prema Pravilniku o vrstama morskih plaža i uvjetima moraju zadovoljavati  sadržavati registrirane morska plaža, te će u tu svrhu sačiniti troškovnik radova za izgradnju dva manja sanitarna čvora i kabine za presvlačenje.

  U svrhu sanacije  zida  prema naselju Malini u Plominu pristupit će se usklađenju troškovnika radova ovlaštenog projektanta sa dostavljenim uvjetima konzervatora.

  U svezi nastavka rada na donošenju prostornih planova uređenja tj.  izrade UPU Plomin  i  DPU Stari grad Kršan pristupit će se izradi prijedloga odluke za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave sa  tvrtkom URBIS 72 iz Pule, koji su  djelomično izradili DPU Plomin Stari grad  i DPU Kršan Stari grad po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ali budući postupci nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakon moraju se prethodni postupci uskladiti s odredbama novog Zakon o prostornom uređenju i gradnji te prostorni planovi donijeti u skladu s odredbama novog Zakonu. Prihvaćena je ponuda tvrtke  URBIS 72 za izradu prethodnih radova i odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan. U svezi izrade ostalih urbanističkih planova Jurasi, Fonovići, Potpićan Načinovići i građevinskog područja naselja Kršan pristupa se izmjeni Plana nabave za 2009. g., kako bi se mogli provoditi postupci javne nabave po  određenim fazama rada.

  Općinsko poglavarstvo razmatralo je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova izgradnje sanitarne kanalizacije u naselju Vozilići - I. faza  i  zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova na izgradnji dijela sanitarne kanalizacije u naselju Plomin – Istočni dio te prihvatilo kao konačne ponude tvrtke tvrtka Cesta d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevinskog materijala, Strossmayerova 4, Pula. Kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je ovlaštena tvrtka  Vema-ing d.o.o. iz Pićna  

  Pristupa poduzimanju pripremnih radnji za izradu geodetskih elaborata za evidentiranje postojećih putova na području Općine Kršan sve po nalogu  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

  Općinsko poglavarstvo općine Kršan uputilo je Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008. godine, te Izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godine prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Također je na razmatranje Općinskom vijeću upućeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje rujan-prosinac 2008. godine.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je Izvješće Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kršan prouzrokovano olujnim nevremenom  praćeno bujicama i poplavom kojim je utvrđeno da ukupna šteta iznosi 6.145.527,68 kn.

  Općinsko povjerenstvo je zaduženo da žurno dostavi svu potrebnu dokumentaciju i isprve  Županijskom povjerenstvu.

  Općinsko poglavarstvo primilo  je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o načinu fakturiranja potrošnje vode  «Vodovoda Labin» d.o.o. Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te će se zatražit da se navedena problematika razmatra sa predstavnicima Vodovoda  na koordinaciji načelnika i gradonačelnika  Labinštine. Poglavarstvo je također primilo  na znanje informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2008. godine.

  Poglavarstvo je  suglasno sa produženjem ugovora o zakupu poslovnih prostora, većinom garaža,  sa dosadašnjim zakupcima koji redovito plaćaju svoje obveze u Potpićnu, te zamolbom Videoteke Robi o zatvaranju djelatnosti u Potpićnu.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu Radio Istre Pazin  za daljnju poslovnu suradnju na promotivnim aktivnostima ove Općine u 2009. godini.

  Poglavarstvo je prihvatilo zapisnik Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan od 24. veljače 2009. godine kojim se je dodijelila jednokratna pomoć više obiteljima teškog materijalnog stanja.

   

 • Foto vijesti

  20.2.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.02.2009.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan odobrilo je zahtjeve za produljenjem ugovora o zakupu javne površine u Plomin Luci  i u Potpićnu dosadašnjih korisnicima javnih površina.

  Radi uređenja centra naselja Čepić predstavnik Poglavarstva sa  VMO Čepić razmotrit će prijedlog idejnog uređenja izrađen od ovlaštene tvrtke Nova projekt  d.o.o. iz Nedešćina.

  Tvrtka Nova projekt  d.o.o. iz Nedešćina izraditi će također glavni projekta za ishođenje potvrde za projekt u svrhu rekonstrukcije bivšeg  Diska u Kršanu za koji se uskoro očekuje izdavanje lokacijske dozvole.

  Općina Kršan će na zahtjev Istarske županije, Upravni odjel za održivi razvoj uvrstiti  u popis plaža novo uređenu plažu tijekom 2008.g.  u Plomin Luci, a  za koju su i ove godine predviđena sredstva za daljnje uređenje.

  Na sjednici Poglavarstva razmatrani su pojedinačni  zahtjevi i zahtjevi Mjesnih odbora  za popravkom puteva oštećenih u nedavnim poplavama, te su radi utvrđivanja ukupnih šteta zaduženi MO da dostave popise oštećenih puteva i nerazvrstanih cesta a koje će biti upućeno na daljnju razmatranje i obradu Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Kršan. 

  Prema obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva o provođenju programa obnove i izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području  JLS Općina Kršan prijavit će se  Projekt EIB 3 sa zahtjevom za sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje -  izgradnje kanalizacije  Vozilići,  Stepčići, Čepić – Purgarija.

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćeno je završnog Izvješće nadzornog inženjera za radove na adaptacije prostorija Mjesnog ureda u zgrado MO Potpićan, koje je izvodila tvrtka De conte d.o.o  Labin.

  U svrhu realizacije  Projekt očuvanja spomeničke baštine Venecijanskog porijekla u Istri, pokrajine Regione Veneto – za adaptaciju Lapidarija u  Plomina, Općina Kršan zaključiti će ugovor o izvođenju radova sa ovlaštenom tvrtkom Kapitel d.o.o  iz Žminja uz suglasnost Konzervatorskog odjela iz Pule.

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćene su ponude Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable Labin  za izradu elaborata iskolčenja za uređenje parkovne površine u Potpićnu i za izradu situacijskog plana M=1:100 kao podloge za projektiranje priključka vodovoda za naselje Načinovići i Jurasi.

  Poglavarstvo je također donijelo odluku da se pristupi sječi nekoliko stabala u naseljima Lazarići i Boljevići zbog opasnosti od urušavanja i starosti. 

  Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu Udruge pčelara ''LIPA'' Pazin za sufinanciranjem manifestacije ''4. DANI MEDA" 27. i 28. veljače 2009. godine, na kojoj učestvuju i proizvođači meda s područja Općine Kršan.

  Zbog nesretnog slučaja u obitelji Ivančić iz Kožljaka  Općina Kršan sufinancirat će troškove pogreba.

   

 • Foto vijesti

  16.2.2009.

  Obavijest o prijavi štete od poplave

   Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da prijavu šteta na obrtnim sredstvima u poljoprivredi, šteta na jednogodišnjim i dugogodišnjim nasadima, šteta na gospodarskim objektima i poslovnim prostorima, domaćinstvima i objektima infrastrukture uzrokovane poplavom u Općini Kršan, mogu predati svakog radnog dana u vremenu između 1100 – 1700 sati (ponedjeljak), 0800 – 1400 sati (utorak – petak) u zgradi Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, odnosno prostorijama Poljoprivredne zadruge ''Čepić polje'', Plomin, Vozilići 66, zaključno do 26. veljače 2009. godine.

  Popis šteta vršiti će se na za to posebno izrađenim obrascima te će se u obzir uzimati samo zahtjevi predani sa potpunim podacima.

  Obrazac za prijavu šteta, osim u prilogu ove obavijesti, zainteresirane osobe uz detaljnije upute mogu podignuti osobno na gore navedenim adresama.

   Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na

  području Općine Kršan

 • Foto vijesti

  11.2.2009.

  Izvješće sa nastavka 1. vanredne sjednice Općinskog poglavarstva, održane dana 09. veljače 2009. godine

   Općinsko poglavarstvo Općine Kršan donijelo je zaključak kojim se zadužuju  Mjesni odbori na području Općine Kršan (koji još uvijek isto nisu učinili) da  izrade listu prioriteta u svrhu utvrđivanja dionica  - nerazvrstanih cesta predviđenih za asfaltiranja u 2009. godini.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je  odluku angažiranja ovlaštenog ing. geodezije na određivanju granica zahvata na uređenju parkovne površine u Potpićnu, te o izradi geodetskog elaborata za skladište - dehidrator u Čepiću, a čija izrada će se povjeriti Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable  iz  Labina. Istom Uredu povjerava se i izrada situacijskog plana M = 1 : 200 groblja Jasenovik radi nastavka rekonstrukcije ogradnog zida i kapele Sv. Kirina i situacijskog plana za potrebe izrade katastra groblja.   

  Ovlaštenoj tvrtki  Vema-ing d.o.o. iz Pićna   Poglavarstvo je povjerilo izradu troškovnika za sanaciju  škole u  Šušnjevici, sanaciju Doma u Čepiću i sanaciju dijela krova škole u Lazarićima. MO Potpićan će utvrditi buduću namjenu prostora bivše kino sale u Potpićnu kako bi se pristupilo izradi troškovnika  za sanaciju. 

  Poglavarstvo je otvorilo ponude pristigle na poziv za sanaciju prostorija arhive Općine Kršan u zgradi MO Potpićan, te je kao najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke «De conte» d.o.o. Labin, a kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je tvrtka Vema-ing d.o.o.  iz Pićna. Ujedno će se pristupiti pokretanje imovinsko pravnih odnosa za uknjižbu iste zgrade.

  Općinski načelnik upoznao je članove Poglavarstva o tijeku realizacije  projekta nogostup Plomin - Plomin groblje,  za koji je podnijet zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole pri  Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju IŽ,  Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin.

  Poglavarstvo je razmatralo i problematiku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u Čepiću, te se utvrdilo hitno poduzimanje radnji radi što skorijeg otvaranja Caffe bara.

  Poglavarstvo je predložilo 3 člana - predstavnika  JLS u Školskom odboru OŠ «V. Nazora» Potpićan i Školskom odboru OŠ «I. G: Kovačić» Čepić.

  Poglavarstvo je donijelo  odluku o produljenju plaćanja troškova mamografije za sve osobe s prebivalištem na području Općine Kršan, te o nastavku  sufinanciranja putnih troškova privatne zdravstvene njege – M. Dupor Krizmanić iz Rapca.

  Općinski načelnik upoznao je prisutne sa zaključkom Župana Istarske županije o proglašenju elementarne nepogode u Općini Kršan, a koju od početka prati  Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan, Općinsko povjerenstvo u suradnji s Županijskim Povjerenstvom izvršit će procjenu šteta po utvrđenoj zakonskoj proceduri o čemu će se obavijestiti svi oštećenici putem sredstava javnog informiranja.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja