Novosti

 • Foto vijesti

  24.7.2008.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. srpnja 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika.

  Temeljem obveze koju nalaže Statut Općine Kršan, Općinsko vijeće Općine Kršan razmatralo je i primilo na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu.

  Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojeg čine Roko Terković, zamjenik načelnika Općine Kršan, kao načelnik Stožera, Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice Istarske županije, zamjenikom načelnika Stožera te Darko Vitasović, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Labin, Anton Lipnik, zapovjednik DVD Kršan, Glorija Fable, v.d. pročelnik u JUO Općine Kršan, Nikola Vuksan, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kršan, Mauricio Strel, policijski službenik Policijske postaje Labin i Moreno Gobo, ovlašteni predstavnik Područnog ured Pazin/Pula DUZS, svi kao članovi Stožera. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koje koordinira načelnik Općine Kršan.

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu Valter Fornažar, predsjednik, Vlado Burul i Nevija Raspolić članovi. Nadležnost i zadaci Komisije utvrđeni su Odlukom o javnim priznanjima i nagradama Općine Kršan.

  Nakon razmatranja prijedloga zaprimljenih od strane ovlaštenih predlagača, mišljenja Komisije za dodjelu javnih priznanja i zauzetog stava Općinskih vijećnika, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o dodjeli godišnje nagrade VALTERU PRIMOŽIĆU iz Kršana, i to za dugogodišnji predani rad na očuvanju kulturne baštine našeg kraja te radu sa naraštajima mladih Općine Kršan, te KUD-u ''IVAN FONOVIĆ ZLATELA'' KRŠAN, za dugogodišnji predani rad na promicanju kulturne baštine i nasljeđa Općine Kršan, radu sa naraštajima mladih te promoviranju Općine Kršan u zemlji i inozemstvu. Navedene Godišnje nagrade biti će uručene 25. srpnja 2008. godine, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, povodom obilježavanja Dana Općine Kršan.

   

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  18.7.2008.

  Program obilježavanja Dana Općine Kršan - SV. JAKOV

   

  Pozivamo sve građane na proslavu obilježavanja Dana Općine Kršan - Sv. Jakov!

  Dani obilježavanja održat će se 19., 25., 26. i 27. srpnja 2008. godine prema sljedećem programu:

   

   

  - 19. srpnja 2008. godine (SUBOTA)

  1900 – Stari grad Kršan: Kršonski pir (glazbeno-scenski prikaz)

  - 25. srpnja 2008. godine (PETAK)

  1800 - SRC ''Kršan'' Pristav: Malonogometni turnir (muške i ženske ekipe)

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete (kvalifikacije)

  1830 - Prostorije VMO Kršan (Sala Pristav): Svečana sjednica Općinskog vijeća

  1900 - Crkva Sv. Antuna: Sveta misa

  2100 - Šušnjevica (streljana): Noćni turnir otvorenog tipa u gađanju glinenih golubova

  - 26. srpnja 2008. godine (SUBOTA)

  0700 - Plomin Luka: Ekipno natjecanje SRD ''Plomin'' u udičarenju

  0800 - SRC ''Kršan'' Pristav: Boćarski turnir (cjelodnevni)

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete (finale)

  1830 - SRC Pristav: Turnir u potezanju konopa

  1930 - SRC ''Kršan'' Pristav:

           - Krafifest

  - Sajam domaćih proizvoda

  - Sajam autohtonih slastica Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  2000 - SRC ''Kršan'' Pristav: Kulturno – zabavni program:

  - KUD ''I. F. Zlatela''

  - KUD ''Sloga'' Retkovci

  - Alen Lazarić & Anđeli

  - Vesna Ružić Nežić & Banana band

  Voditelj programa: Emil Daus

  - 27 srpnja 2008. godine (NEDJELJA)

  1000 - Potpićan (prostorije Kluba umirovljenika i omladine) - Turnir u stolnom tenisu

  1800 - Potpićan, nogometni stadion – Tradicionalni memorijalni turnir ''Đermano i Mladen Fable''

 • Foto vijesti

  14.7.2008.

  Obavijest o promjeni brojeva telefona

   

  Obavještavamo poštovane građane da smo promijenili brojeve telefona,

   tako da Općinu Kršan od sada možete dobiti na sljedeće brojeve:

  Centrala:   052 / 378 - 222

  Faks:          052 / 378 - 223

   

  Općina Kršan

   

 • Foto vijesti

  9.7.2008.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi MO Šušnjevica

   

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i Zaključka od 03. srpnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

    

  I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici,  koji se nalazi u prizemnom dijelu zgr. kat. čest. br. 94 u k.o. Šušnjevica,

  II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti iznosi 74,00 m2.

  Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina.

  III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

  Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                                  

  IV.  Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 79,92 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.  

  V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  određenu dokumentaciju, i to:

  a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

  - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

  - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.  

  b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

  - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

  - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

  VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

  Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

  VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u "Glasu Istre".

  Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj.  Ponude će se otvarati dana 22. srpnja 2008. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

  VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

  O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

  Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

  Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

  IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan 

  Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre''

  dana 09. srpnja 2008.  godine

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja