Novosti

 • 20.11.2018.

  Obavijest o predavanju o ekološkoj poljoprivredi

   

  O B A V I J E S T

   Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i AZRRI  Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin pozivaju Vas na

   

  5. TEMATSKO  PREDAVANJE O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

   

   s početkom u 18,00 satiKRŠAN, u prostorijama (vijećnica) Općine Kršan, Blaškovići 12, 23.11.2018. (petak).

   

  Teme predavanja:

  1.Kako da postanem certificirani ekološki proizvođač: Ivan Mihovilović dipl.ing.agr.

  2.Osnovni koraci ekološkog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja-od pripreme tla do prerade: Dubravka Orlić Bašlin, dipl.ing.agr.

  3.Ljekovito i aromatično bilje u ekološkom maslinarstvu i vinogradarstvu - dobrobiti i dodatni profit: dr.sc.Melita Zec Vojnović, dipl.ing.agr.

   Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prisustvovanje predmetnom predavanju potvrdite na e mail adresu savez2017@gmail.com ili rosana.celic@krsan.hr ili na broj telefona 052/378-224.

   Savez poljoprivrednih udruga IŽ

 • 14.11.2018.

  Neobvezujući Poziv o iskazu interesa za korištenjem komunalnog veza na lokaciji priveza čamaca u Plomin Luci

   

  Općina Kršan objavljuje neobvezujući Poziv o iskazu interesa za korištenjem komunalnog veza na lokaciji priveza čamaca u Plomin Luci.

  Upitnik se ispunjava na način da podnositelj Izjave odabire opciju za koju se opredjeljuje odnosno daje tražene podatke.

   Okvirna cijena* iznosi:

   ** GODIŠNJI ZAKUP: od 200,00 kn do 400,00 kn po dužnom metru plovila (za mještane Općine Kršan), odnosno

   ** 400,00 kn do 700,00 kn po dužnom metru plovila (za ostale),

   

  ** TRAJNO KORIŠTENJE VEZA / KUPNJA: do 5.000,00 kn jednokratno po metru dužnom plovila (za mještane Općine Kršan) odnosno ,

   ** do 8.000,00 kn po metru dužnom plovila (za ostale),  uvećano za godišnju naknadu za održavanje veza u iznosu od 400,00 kn*, za sve trajne korisnike veza,

   **Predložena Okvirna cijena je podložna promjeni, ovisno o Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan.

   

   Neobvezujući Poziv o iskazu interesa predaje se Općini Kršan do zaključno 01. prosinca 2018. godine.

   posebno se napominje da će Pravilnik o bodovanju i listi prvenstva odabira , biti predmet odluke op. vijeća, te će temeljem istog biti proveden postupak odabira i sklapanje sporazuma !!!

 • 14.11.2018.

  Sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan, 8. redovna

  8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan - 21. studeni 2018. godine (SRIJEDA), u 18:00 sati, prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  U privitku se nalaze Poziv s dnevnim redom, materijali za sjednicu i Izvješće sa sjednice.

 • 14.11.2018.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknadena području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavio je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Kršan.

  Savjetovanje je otvoreno  14.11.2018. do 21.11.2018. godine do 15:00 sati. u trajanju od 7 (sedam) dana

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Priloženi dokumenti:

  -          Poziv javnosti

  -          Nacrt Odluke s obrazloženjem

  -          Obrazac za podnošenje mišljenja, prijedloga i primjedbi

 • 14.11.2018.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt Proračuna Općine Kršan za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

              Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

              Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2019. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2019. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. prosinca 2018. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja