Novosti

 • 22.11.2017.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandirata

   

  U privitku objavljujemo Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

   

 • 22.11.2017.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općina Kršan objavljuje natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Plomin. Posljednju dan prijave na natječaj je 30. studeni 2017. godine.

  Tekst Natječaja, kao i potrebne obrasce možete preuzeti u privitku.

 • 17.11.2017.

  Objava Nacrta Proračuna za 2018. godinu projekcije za 2019. i 2020. g u svrhu savjetovanja s javnošću

               Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Nacrt proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

               Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

              Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2018. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, i to iz razloga stupanja na snagu  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2018. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 15. prosinca 2017. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • 15.11.2017.

  Objava obavijesti u svezi Rješenja o objedinjenim uvjetima za TE Plomin 1 i Informacije

   

  U prvitku objavljujemo Obavijest  o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 i INFORMACIJU dostavljenu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

   

 • 14.11.2017.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

              Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinska Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

   Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom

              Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije upravljanja kulturnom baštinom, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

   Strategija upravljanja kulturnom baštinom predstavlja dokument strateške razine koji je usmjeren na definiranje smjera razvoja kulture i korištenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine na području općine Kršan. Izradom strategije upravljanja kulturnom baštinom omogućit će se efikasno, ali održivo upravljanje kulturnom baštinom koja će se staviti u ekonomsku i društvenu funkciju.

  Izrada predmetne Strategije dio je provedbe projekta -  Integrirani program očuvanja, zaštite, razvoja i promicanja kulturne baštine na području Istočne Istre – „Čuvar Istarskog razvoda“ -  MIS oznaka KK.06.1.1.01.0034 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“).

   Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.

               Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr,gospodarstvo@krsan.hrdo zaključno 15. prosinca 2017. godine.

               Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

  Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja