Novosti

26.1.2018.

ISPRAVAK Savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan

  

Obavještava se javnost da se objavljeni rok savjetovanja s javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan, koji je bio otvoren od 17.01.2018. do 16.02.2018. u trajanju od 30 dana, skraćuje na 15 dana, odnosno do 31. siječnja 2018. godine u 15 sati.

Kako je člankom 179. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17) utvrđeno da su Jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na svome području u roku od 3. mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17), a ista je stupila na snagu dana 01. studeni 2017. godine, Općinski Načelnik je dana 26. siječnja 2018. godine donio Zaključak KLASA: 351-02/18-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-18-3, kojim se skraćuje planirani rok savjetovanja na 15 dana, odnosno do 31. siječnja 2018. godine u 15 sati.

Kalendar događanja