Novosti

26.3.2010.

Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2010. godine

Foto vijesti

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Doneseni su sljedeći akti:

1. Odluka o poslovnom prostoru. Odlukom o poslovnom prostoru uređuju se uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, zasnivanje i prestanak zakupa, određivanje visine zakupnine i djelatnosti, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Kršan.

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora. U Komisiju za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora imenovani su:

Zdravko Vidak - predsjednik, Šemso Mujić i Tomy Prusić, članovi, te Bruno Donadić – zamjenik predsjednika, Serđo Vozila i Boris Rogić – zamjenici članova. Nadležnost Komisije utvrđena je Odlukom o zakupu poslovnih prostora.

3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za zaštitu okoliša. U Komisiju za zaštitu okoliša imenovani su:

Klaudijo Lazarić - predsjednik, Silvano Uravić - zamjenik predsjednika, Zdravko Vidak, Nevija Tireli i Serđo Vozila – članovi. Komisija za zaštitu okoliša raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline.

4. Odluka o komunalnom redu. Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red na području svih naselja u Općini Kršan i mjera za njegovo provođenje, a naročito: uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje i odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kršan, propisuje opće odredbe, obaveze vlasnika i posjednika  životinja pri držanju kućni ljubimaca i  vezanih pasa, kontrolu razmnožavanja,  način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama u skladu s Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu,  te  provođenje nadzora i kaznene odredbe.

6. Odluka o predaji Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje. Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti predaje Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje na upravljanje Trgovačkom društvu VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, sa projektnom – tehničkom dokumentacijom,   čine je  sljedeće dionice:

- rekonstrukcija  CS Plomin  i izgradnja novog  tlačnog cjevovoda (ukupne dužine cca 3000 m) do VS  Vidikovac  II na k.č. sve u k.o. Plomin

- izgradnja  vodospreme  „Vidikovac  II“  - 350 m3 – prva faza  na k.č. 2905/443 u k.o. Plomin

- izgradnja opskrbnog cjevovoda od vodspreme  Vidikovac II do naselja  Donadići  (ukupne dužine cca  3.500 m) na k.č.   sve u k.o. Plomin

-  izgradnja  opskrbnog cjevovoda od naselja Donadići do luke   Brestova (ukupne dužine cca  3.670 m) na k.č. sve u k.o. Plomin te dvije prekidne komore: PK 1 na k.č. 1471/13 u k.o. Plomin i  PK 2  na k.č. 2905/444  u k.o. Plomin.

7. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu

8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2010. godinu. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području. Prema Izvješću i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. U ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja u 2010 g. planira se završetak izrade nove Procjene ugroženosti i Planova ZiS, utvrđivanje i definiranje svih operativnih snaga, definiranje međusobnih prava i obveza subjekata zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju stožera ZiS i zapovjednih sastava CZ, te nabavku dijela nedostajuće opreme.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja