Novosti

24.10.2018.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plom

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1od 19. listopada  2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za  građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plomin Luci na k.č. 604/41 u k.o. Plomin, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:          

1. PLAN - MAR d.o.o., Frana Supila 13, RIJEKA

2. URBING d.o.o., V. Holjevca 20, Zagreb

3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, RIJEKA

Kalendar događanja