Novosti

15.4.2010.

Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. ožujka 2010. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan  doneseni su sljedeći akti:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2009. godine

U 2009. godini Općina Kršan ostvarila ju ukupan prihod u visini od 18.378.743,26 kn ili 64 % Plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci ostvareni su u visini od 20.893.145,99 kn ili 78 % Plana. Nastala razlika pokrit će se iz prihoda u 2010.  godini.

 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne i infrastrukture u Općini Kršan za 2009. godinu

Od ukupno planiranih sredstava u visini od 5.777.000,00 kn  za izvršenje Programa održavanja komunalne i infrastrukture u 2009.g.,  ostvareno ukupno 5.388.577,26 kn.

 3. Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  Općini Kršan za 2009.godinu

Od ukupno planiranih sredstava u visini od 3.900.000,00 kn  za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.g.  ostvareno je ukupno 2.499.308,96 kn.

 4.  Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan.

Ovom Odlukom usklađena je dosadašnja Odluka o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan sa izmjenama i dopunama Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno izvršeno je usklađenje  izvršnog tijela.

 5. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Ovom Odlukom se određuje obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Kršan, postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge  te kaznene odredbe.

Obveznici korištenja komunalne usluge na području Općine Kršan su pravne i fizičke osobe, vlasnici stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Općine Kršan.

Komunalna uslugu na području Općine Kršan obavlja Trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin sa sjedištem u Labinu, Vinež 81.

 6.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije

Ovom odlukom pojedinačno se određuju i pobliže definiraju djelatnosti koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije (prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i prijevoz putnika u javnom prometu), pripremne radnje , uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja ponuda za davanje koncesija, kriterij za odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora o koncesiji kao i prestanak koncesije.  

 

Kalendar događanja