Novosti

13.2.2019.

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode Udruge u 2019. godini

            Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 16/15), Općina Kršan, objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija

koje provode Udruge u 2019. godini

            Sukladno članku 23. Uredbe u prilogu je dostavljena cjelokupna natječajna dokumentacija, a uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju, koja se nalazi u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, kako slijedi:

- Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

- Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

- Financijsko izvješće za 2018. godine (za one koji su u 2018. godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Kršan),

- Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,

- Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,

- Prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Kršan, ali obavljaju djelatnost na području Općine Kršan uz prethodno navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine Kršan.

 

Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2019. godine.

 

Kalendar događanja