Novosti

19.4.2019.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje usluga izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan, KLASA: 406-01/19-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 18. travnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje usluga izrade VI. Izmjena i dopuna PPU Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

            1. URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula,

            2. URBING d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb,

            3. AD – ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o. Poljana, Sv.Martina 25, Pula.

Kalendar događanja