Novosti

9.6.2010.

Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 31. svibnja 2010. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici su doneseni sljedeći akti:

 

 1. Odluka o naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Kršan

Ova Odluka donijeta je radi usklađenja odnosno izdvajanja odredaba o plaći općinskog načelnika i naknade zamjenika općinskog načelnika  prema novom Zakonu o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.28/10). U Odluci su izmijenjeni koeficijenti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a zadržao se iznos naknada iz prethodne odluke.

 2. Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće i naknada, te ostalim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Kršan

Ova Odluka donijeta je radi usklađenje  odredaba o  plaći općinskog načelnika i naknade zamjenika općinskog načelnika  prema novom Zakonu o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.28/10). Izmijenjena je osnovica  i usklađena sa osnovicom za obračun plaće državnih dužnosnika, a koja se primjenjuje prema određenim pravilima i kod obračuna naknade zamjenika općinskog načelnica.

 3. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata

Ovom Odlukom izvršeno je usklađivanje odredaba dosadašnje Odluke sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno usklađenje izvršnog tijela Općinsko poglavarstvo u općinski načelnik i izvršeno je pojednostavljenje obračuna financiranja.

 4. Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

Pravni temelj donošenja Pravilnika o kriterijima i načinu  provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan je Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08).

Ovim je Zakonom po prvi put zasebno reguliran radno – pravni status zaposlenika u lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi, te je utvrđena obaveza ocjenjivanja službenika i namještenika najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. Radi provođenja naprijed  navedene obveze u članku 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da se Kriterij za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuje općim aktom jedinice lokalne samouprave.

 Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan sadrži: svrhu ocjenjivanja, faze,  rok   i osobe ovlaštene za ocjenjivanje, obrazac za ocjenjivanje, kriterije za ocjenjivanje i ocjene i razloge ne ocjenjivanja i posljedice negativne ocjene.

 5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan temeljem ugovora

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora proveden je postupak putem poziva za podnošenje ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan. Na upućen poziv pristigle su dvije prihvatljive ponude, od kojih je odabrana povoljnija  ponuda dostavljena od Obrta ISKOPI, Kršan, Čambarelići 25A.

 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Općine Kršan

Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan, a sve vezano uz podjelu dosadašnje planirane radne zone na dva urbanistička plana koja bi se dijelila na UPU radna zona Kršan -  Istok i UPU radna zona Kršan- zapad.

 7. Odluka o izradi UPU RADNA ZONA KRŠAN - Istok

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja za radnu zonu Kršan  – Istok prema iskazanom interesu za realizacijom sadržaja gospodarske, pretežno zanatske namjene.

 Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  razmatrano je izvješće o radu tvornice ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Potpićan za razdoblje kolovoz 2008. – prosinac 2009. dostavljeno od strane Povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Općine Pićan na okoliš i zdravlje ljudi,  zapisnik Odbora za zaštitu okoliša Općine Kršan, te usmeno izvješće Općinskog načelnika Općine Kršan.

 

Kalendar događanja