Novosti

5.7.2010.

Objava javne rasprave

Foto vijesti

 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/6, URBROJ: 2144/04-01-10-37 od 30. lipnja 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

J A V N U   R A S P R A V U

o prijedlogu Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan .

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 30. lipnja 2010. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 12. srpnja 2010. godine do 27. srpnja  2010. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će izložen na javni uvid u u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

 6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan  održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak 19. srpnja 2010. godine (ponedjeljak) s početkom u 15.30 sati  u prostorijama sale na Pristavu u Kršanu, 

 7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 28. srpnja 2010. godine (srijeda).

 8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

 ·         Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloga do roka iz točke 7. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

 ·         Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

o       imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,

o       postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave,

o       mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava,

o       daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

o       upućuju nositelju izrade - pisane prijedloge i primjedbe - na adresu Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, do 28. srpnja  2010. godine.

 9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja