Novosti

22.7.2010.

Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. srpnja 2010. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

 Doneseni su sljedeći akti:  

 1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelje koncesije na području Općine Kršan proveden je postupak za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.

Obavijest o namjeri davanje 4. koncesije na rok od 4. godine, uz naknadu od 1.000,00 kn godišnje,  objavljena je u Službenom glasilu RH i WEB stranici Općine Kršan.

Na proveden natječaj pristigle su dvije ponude,  i to od:

-  Obrta ORHIDEJA Potpićan bb, Potpićan, vl. Mirjana Gržinić

- Pogrebne usluge GLORIA Rab, M. Pončuna 6, vl. Miroslav Sviličić,

koje su obje prihvatljive i sa kojim ponuditeljima  će Općina Kršan  sklopiti ugovor o koncesiji.

 2. Zaključak o ispravci Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan -Istok

Zaključkom o ispravci Odluke ispravlja se broj Službenog glasila Općine Kršan u čl.2. st.1 Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan – Istok  na način da umjesto «Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 11/10.» treba stajati  Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 7/10.»

 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Donadići

Odlukom o izradi UPU Donadići definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

Planiranje osnovne infrastrukture mreža: opskrbe pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao i planirati rekreacijske i zelene površine (kao uređenje okućnice, parkove površine i prirodno zelenilo).

 Na sjednici vijeća razmatran je:

Inicijativa i zahtjev za odvajanje Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin

Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su s inicijativom i zahtjevom Udruge za grad Plomin - Inicijativnog odbora za osnivanje Općine Plomina za odvajanjem Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin, koji je Udruga temeljem Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH uputila na mišljenje Skupštini Istarske županije.

Kalendar događanja