Novosti

29.7.2010.

Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. srpnja 2010. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Općinski načelnik je podnio na znanje Općinskom vijeću izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

Donijeti  su sljedeći akti:  

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Proračun Općine Kršan za 2010. godinu donesen je 09. prosinca 2009. godine. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine nije bilo izmjena i dopuna Proračuna. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2010.g. planirani su u visini 23.150.000,00 kn. Planiran je i manjak prihoda i primitaka koji se planira pokriti iz prihoda tekuće godine i to u visini 3.000.000,00 kn, te su rashodi i izdaci planirani u visini 20.150.000,00 kn u skladu s načelom uravnoteženosti.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 9.067.641,33 kn ili 39 % Plana, dok su ukupni rashodi i  izdaci u ovom razdoblju iznose 7.378.321,87 kn ili 30 % Plana.

 2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći

Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Baći definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

Također se određuje korištenje i namjena površina, kao i racionalno korištenje i zaštita prostora. Radi postizanja standarda komunalne opremljenosti planirati će se osnovne infrastrukturne mreže: opskrba pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda. Za osiguranje efikasnog prometnog sustava potrebno je planirati uređenje prometne infrastrukture, internih prometnica, parkirališnih mjesta, te pješačkih komunikacija. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

Kalendar događanja