Novosti

25.8.2010.

Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 19. kolovoza 2010. godine

Foto vijesti  

Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

 

1. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu

2. I. Izmjena i dopuna Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu

3. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2010. godinu

4. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2010. godinu  

5 .  I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu  

6.  I. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu  

7.  I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2010. godinu 

8. I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2010. godinu  

9. I. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu  

10. I. Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu

Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu doneseni su 09. prosinca 2009. godine. U razdoblju od siječnja do srpnja nije bilo izmjena i dopuna Proračuna. Donošenju I izmjena i dopuna Proračuna za 2010.g. prethodilo je donošenje I izmjena i dopuna navedenih Programa. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2010.g. planirani su u visini 23.150.000,00 kn.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna  ukupni rashodi i izdaci planirani su u visini 19.326.300,00 kn i smanjeni su za 824.000,00 kn  u odnosu na osnovni Proračun. Prihodi i primici planirani su i visini 23.487.019,23 kn i povećani su za 336.719,23 kn. Razlika od 4.176.719,23 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodnih godina, a koji se mora pokriti iz prihoda planiranih u 2010  godini, kako bi se postigla uravnoteženost Proračuna u odnosu na planirane – ostvarene rashode i izdatke.

 11. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan u svrhu usklađenja s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu

Izmjene i dopune se donose u svrhu usklađenja Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( usklađenje tekstualnog dijela – izraz gospodarenje mijenja se u raspolaganje, izraz koncesija mijenja se u dugogodišnji zakup, mijenja se rok zakupa i najveća površina koja se daje u zakup poljoprivrednom gospodarstvu ili obrtu odnosno trgovačkom društvu).

Cjelokupni tekst  Izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom izložit će se na javni uvid u trajanju od 15 dana, a obavijest  o početku javnog izlaganja objavit će se u Glasu Istre, te WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Kršan. Zainteresirane osobe moći će dostaviti prigovore u roku 8 dana od isteka roka uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa.

12. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu

U Komisiju za poljoprivredu kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan imenovani su:

Zdravko Vidak za predsjednika, te Slavko Rabar, Boris Babić, Serđo Vozila i Boris Rogić za članove Komisije.

Komisija za poljoprivredu raspravlja i predlaže mjere za unapređenje i poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan, te obavlja ostale poslove iz domene poljoprivrede po nalogu Općinskog načelnika.

 

Kalendar događanja