Novosti

20.9.2010.

Izvješće sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. rujna 2010. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

 Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Kršan  utvrđeno je da općinska uprava ima Jedinstveni upravni odjel unutar kojeg se kroz ustrojstvene jedinice (odsjeke) obavljaju poslovi po pojedinom području rada. Jedinice u sastavu Odjela su: Odsjek  za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Odsjek za financije i računovodstvo i Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove. U skladu s Zakonom o službenicima o lokalnoj i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeni su poslovi službenika i namještenika, postupak prijma u službu, te obaveza donošenja odnosno izmjene Pravilnika o unutarnjem redu kojim se utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti za obračun plaće utvrđeni su prema odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za svako pojedino radno mjesto.

 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za stanove

U Komisiju za stanove imenovani su:

Klaudijo Lazarić – za presjednika, Boris Rogić i Serđo Vozila – za članove, te Bruno Donadić za zamjenika predsjednika, Slavko Rabar i Nevenka Kranjčević za zamjenika članova.

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o davanju stanova u najam u vlasništvu Općine Kršan, provodi postupak natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Kršan i provodi ostale potrebne radnje na rješavanju problematike stanova u vlasništvu Općine Kršan prema nalogu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 4.  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  JURASI

Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Jurasi definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja  stambene  i turističke namjene.

Također se određuju sljedeći ciljevi Plana: određivanje korištenja i namjene površina,  utvrđivanje načina i uvjeta građenja građevina, planiranje osnovne infrastrukture mreže (opskrba vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao planirati rekreacijske i zelene površine.

 5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja POTPIĆAN

Područje obuhvata UPU Potpićna namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja mješovite namjene. Odlukom o izradi UPU Potpićna definiraju se sljedeći ciljevi Plana: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju, zadržavanje dijela društvene namjene (školstvo, vrtić, zdravstvo, crkva), središnji se dio naselja predviđa pretežito stambene i stambeno poslovne namjene sa proširenjima  u sjevernom i južnom dijelu naselja, zapadni dio naselja u cijelosti poslovno-proizvodne namjene, predviđa se proširenje zone sporta i rekreacije za potrebe dvorane, utvrđuje se prostor središnjeg trga za odgovarajuće uređenje, proširuje se planirani sustav prometnica koje će  zadovoljiti urbane standarde, planiranje uvjeta za korištenje javnih površina (trgova, ulica i parkova) te uvjete za izgradnju i korištenje javnih prometnih površina i infrastrukturnih građevina. U plansko rješenje ugradit će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Kalendar događanja