Novosti

18.5.2020.

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu za postojeće postrojenje TE Plomin 2 sa sadržajem razmatranja

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o razmatranju uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu za postojeće postrojenje TE Plomin 2 sa sadržajem razmatranja KLASA: UP/I 351-02/19-43/01, URBROJ: 517-03-1-3*-1-20-8 od 4. svibnja 2020. godine.

 Operater HEP Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/66, URBROJ: 517-06-2-2-15-71) od 14. siječnja 2016. godine. Rješenje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva (https://mzoe.gov.hr). Razmatranje usklađenosti mjera i uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s provedenom Odlukom Komisije o utvrđivanju zaključka o NRT-u za velike uređaje za loženje provodi se po službenoj dužnosti. Izmjene koje se predlažu odnose se na zamjenu pomoćnog parnog kotla TE Plomina 2, ugradnju DeNOx postrojenja, rekonstrukciju lamelarne taložnice i modernizaciju (retofit) parne turbine. Sažetak razmatranja uvjeta okolišne dozvole te izmjene i dopune uvjeta radi planirane izmjene u postrojenju objavljuje se uz ovu informaciju.

 Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

 U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Kršan.

 Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti uzimaju se u postupku na jednak način kao i očitovanja na koja se javnost obavještava pozivom na sudjelovanje u uvid nacrta dozvole, a mogu se dostaviti, s pozivom na KLASU: UP/I 351-02/19-43/01, elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstva zaštite okoliša i eneregetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeta u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (Https://mzoe.gov.hr).

Kalendar događanja