Novosti

23.7.2020.

Objava Poziva za dostavu ponuda, izrada Glavnog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/11, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 23. srpnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

3. IDEARIUM d.o.o., Dolačka 14, 22 000 Šibenik

Kalendar događanja