Novosti

11.3.2008.

Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 05. ožujak 2008. godine

Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika. Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti: 1. Odluka o Usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kršan sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora, Općina Kršan donijela je 2002. godine Prostorni plan uređenja Općine Kršan kao jedna od prvih općina na području Istarske županije. Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine utvrđena je obaveza zaštite obalnog područja mora, te su se svi Prostorni planovi trebali uskladiti u dijelovima Planova koji se odnose na područje u obalnom pojasu širine 1000 m od mora. Ovom postupku usklađenja pristupila je i Općina Kršan. Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina dana 01.10.2007. godine utvrđena je obaveza usklađenja svih Planova s rokom do 31.03.2008. godine. Općina Kršan dovršila je postupak usklađenja prema novom Zakonu, te je na izrađeni Elaborat Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo suglasnost dana 16. 01.2008. godine. Time stečeni uvjeti za donošenje Odluke Općinskog vijeća o Usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kršan sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. 2. Pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, Općinsko vijeće Općine Kršan potvrdilo je prijedlog Općinskog poglavarstva te dalo pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije. 3. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, Na prijedlog sedmorice vijećnika, Općinsko vijeće izabralo je Mersudina Smajlović iz Potpićna, Industrijska 12 za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan. Funkciju potpredsjednika Općinskog vijeća će tako u narednom razdoblju uz Vladimira Benčić obavljati i Mersudin Smajlović. 4. Odluka o visini naknade dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Kršan, Na prijedlog Općinskog poglavarstva donijeta je Odluka o visini naknade dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Kršan kojom je utvrđeno da se za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća za svako prisustvovanje sjednici isplaćuje novčani iznos koji obuhvaća: - putne troškove (za udaljenost najmanje 1 km); - naknadu troškova na ime rada u Vijeću u visini od 500,00 kn neto po sjednici; - naknadu troškova na ime rada u radnim tijelima u visini 200,00 kn neto po sjednici. Ukoliko vijećnik odnosno član radnog tijela ne prisustvuje sjednici, nema pravo na ostvarivanje navedenih naknada. Plaće i naknade za rad dužnosnika u Općini Kršan utvrđene su u sljedećim iznosima: - Općinski načelnik (volonter, bez zasnivanja radnog odnosa) – 4.000,00 kn neto mjesečno - zamjeni-k(ci) načelnika (volonter) - 2.150,00 kn neto mjesečno - Članovi Poglavarstva (volonter) - 2.150,00 kn neto mjesečno - Predsjednik Općinskog vijeća (volonter) – 2.500,00 kn neto mjesečno - Potpredsjednik Općinskog vijeća (volonter)- 2.150,00 kn neto mjesečno 5. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje listopad – prosinac 2007. godine, Općinsko vijeće primilo je na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje listopad – prosinac 2007. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu, sa osvrtom na aktivnosti koje se trenutno poduzimaju. 6. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je jednoglasno Zaključak kojim se izražava nezadovoljstvo na Odluku o zatvaranju graničnog prijelaza Sočerga- Požane za sav teretni promet, te će isti biti upućen nadležnim tijelima. 7. Općinsko vijeće upoznato je sa Odlukom Poglavarstva o pristupanju ciljanoj dopuni Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koju će i izvršiti dosadašnji izrađivač strategije Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Kod dopune Strategije uzet će se u obzir sadašnje stanje u Čepić polju, a to je prodaja farme i potreba zemlje za djelatnost farme.

Općinsko vijeće Općine Kršan

Kalendar događanja