Novosti

28.2.2011.

Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. veljače 2011. godine

Foto vijesti

 Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donijeti  su sljedeći akti:

- Potvrđena je ostavka vijećnika odnosno odricanje prava na mjesto člana u  Općinskog vijeća Općine Kršan Bruna Donadić, Nevenke Kranjčević i  Valtera Lazarić te verificirani mandati novim članovima Općinskog vijeća  Suzani Licul i Draganu Ljubičić, a sve sa Nezavisne općinske liste nositelja Valdija Runko.  

-  Donijeta Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Kršan su sljedeći: terminološko i sadržajno usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i dr. propisima; usklađenje s prostornim planom šireg područja, Prostornim planom Istarske županije; preispitivanje namjene površina; korekcija granica građevinskih područja u skladu sa stvarnim stanjem na terenu i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba, preispitanom namjenom površina, Prostornim planom Parka prirode Učka za naselja unutar Parka prirode Učka; definiranje obalnih i morskih površina za potrebe sporta i rekreacije (uređenje plaže, prirodne plaže, obalnih šetnica i sl.); redefiniranje granica obaveze izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja u skladu sa smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, redefiniranje odredbi sukladno  zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima i zahtjevima potencijalnih investitora; omogućiti izdavanje odgovarajućeg odobrenja za građenje građevina koje su izgrađene temeljem ranije važećih planova i ne zadovoljavaju uvjete danas važećeg prostornog plana; niveliranje prometne i komunalne infrastrukture.

 - Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu izvršeno je usklađenje dosadašnje Odluke  sa novim Zakonom o općem upravnom postupku te radi pružanja mogućnosti obročnog plaćanja komunalnog doprinosa.

 - Općinsko vijeće  obvezalo je Općinskog načelnika da poduzme potrebne mjere u cilju zadržavanja  postojećeg oblika organizacije Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Labin prilikom reforme Hitne pomoći u RH.

 

Kalendar događanja