Novosti

18.8.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, dobava i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/17, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. kolovoza 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za dobavu i postavljanje ograde na lokaciji 4 na šetnici u Plomin Luci – II faza, dana 18. kolovoza 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1. ELTRADE due d.o.o., OIB: 35222100677, Rudarska 1, 52 220 Labin,

2. BRACOM d.o.o., OIB: 06639428553, Šumber 28, 52 231 Nedešćina,

3. BRAVARIJA BELIN, vl. Dalibor Kiršić, OIB: 98191868904, Jurazini 20, 52 231 Nedešćina.

Kalendar događanja