Novosti

21.4.2011.

Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18. travnja 2011. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesena je

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Stare staze

Plan se donosi za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Općine Kršan, odnosno za dio građevinskog područja naselja Kršan. Površina obuhvata Plana je 3,93 ha i danas je potpuno neizgrađeno. Na površini određenoj kao zona stambene gradnje dopuštena je izgradnja isključivo obiteljskih kuća – građevina koja temeljem odredbi ovog Plana imaju najviše 1 stambenu jedinicu uz najviše dvije nadzemne garaže. Unutar planskog područja planirana je izgradnja 30-tak stambenih građevina. Navedene građevine namijenjene su isključivo stanovanju i ne mogu imati prostorije namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti.

Izrađivač Plana je tvrtka Urbanistika d.o.o. Zagreb, a na konačni prijedlog Plana Stare staze dobiveno je Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije.

 

Kalendar događanja