Novosti

7.6.2011.

Objava Odluke o opozivu Odluke o raspisivanju natječaja od 07.04.2011. i poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

 

Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09.), čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/09.), te točke XV. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan od 14. travnja 2011. godine, razmatrajući zaključak Komisije za poljoprivredu od 23. svibnja 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2011. godine donijelo

O D L U K U

I.

Opoziva se Odluka Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine, KLASA: 021-05/11-01/3, URBROJ: 2144/04-05-11-5.

Poništava se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak, Jesenovik, Nova Vas, raspisan na temelju opozvane Odluke iz prethodnog stavka, a raspisan 14. travnja 2011. godine, KLASA: 945-01/11-05/4, URBROJ: 2144/04-05-11-3.

 II.

Razlozi za opoziv odluke i poništenje natječaja iz točke I. ove Odluke temelji se na činjenici da je nakon objave natječaja, te prikupljenih ponuda na natječaj stupio na snagu novi Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiji za ribnjake (N.N. br. 52/2011).

III.

Pravnim i fizičkim osobama koje su dostavile ponudu na natječaj koji je poništen, uplaćene jamčevine biti će vraćene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke za što se zadužuje Odsjek za financije i proračun Općine Kršan sa Odsjekom za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Općine Kršan.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici / oglasnoj ploči Općine Kršan i u dnevnom tisku Glas Istre.

                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja