Novosti

10.6.2011.

Izvješće s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 09. lipnja 2011. godine

Foto vijesti Na sjednici je prisustvovalo 15. vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

Doneseni su sljedeći akti:

1. Odluka o uređenju prometa na području Općine Kršan

Odluka o uređenju prometa na području Općine Kršan donesena je u skladu čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  te čl. 19. Statuta Općine Kršan.

Ovom Odlukom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama uređena su ova pitanja:

1. ceste s prednošću prolaska,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje,

13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

U skladu s Odlukom o  uređenju prometa na području Općine Kršan izrađuje se i Prometni projekt, od strane ovlaštene osobe, a sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan nalazi se u Registru nerazvrstanih  cesta.  Po dobivanju suglasnosti MUP-a RH,  Odluka o  uređenju prometa na području Općine Kršan objavit će se u Služenom glasilu Općine Kršan.

Ovu točku obrazložio je Mr.sc.Ivica Barišić, dipl.ing.prom.- predstavnik izrađivača, društva N.P.N. Brseč,

2. Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan Odlukom je utvrđeno da Općina Kršan pristupa ponovnom raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan u katastarskim općinama: Mala Kraska, Brdo, Čepić, Kožljak,  Jesenovik, Nova Vas. Ukupna površina zemljišta koje se daje u zakup iznosi 289,5638 ha. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup na rok od 20 godina. Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan – Komisija za poljoprivredu.

3. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na temelju pisanog ugovora – Obrtu za komunalne usluge održavanje putova «Put» vl. Banazić Sivano iz Potpićna.

4. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na temelju pisanog ugovora – Obrtu «CARIĆ COP» vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  direktor   TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin Alen Golja upoznao je vijećnike sa Izvješće o radu za 2010. godinu.

Također na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  direktor   TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin Dino Škopac upoznao je vijećnike sa Izvješće o radu za 2010. godinu,  s kratkim osvrtom na prvo  polugodište ove godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja