Novosti

15.6.2011.

Izvješće sa 3. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 13. lipnja 2011. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Doneseni  su sljedeći akti:

 Odluka o prihvaćanju prijedloga ugovora o financiranju izrade UPU Fonovići

Odlukom o prihvaćanju prijedloga ugovora o financiranju izrade  UPU Fonovići, ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor s  društvom Alkes d.o.o. Labin, Pulska 15, kao investitorom izrade UPU Fonovići.

 Odluka o izradi UPU Fonovići

Obuhvat UPU Fonovići utvrđen je odredbama PPUO Kršan, a obuhvaća cjelokupno građevinsko područje (izgrađeni i neizgrađeni dio) naselja Fonovići u površini 3,25 ha. Područje obuhvata UPU Fonovići namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja pretežito stambene namjene. Ciljevi Plana su određivanje korištenja i namjene površina, planiranje osnovne prometne, komunalne i dr. infrastrukture,mjere zaštite okoliša, očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, planirati zelene, parkovne i rekreacijske površine, utvrđivanje načina i uvjeta građenja građevina, utvrđivanje zahvata u prostoru u svezi sa zaštitom i spašavanjem.

Autetično tumačenje čl.7. st.5 odluke o komunalnom doprinosu

Općinsko vijeće Općine Kršan daje autentično tumačenje članka 7. stavak 5. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeno glasilo Općine Kršan» br. 6/09., 2/11., 3/11.) na način da se kod izračuna visine komunalnog doprinosa obračunava popust od 90 % ukoliko  investitor ili jedan od investitora živi na području Općine Kršan i ima do dana podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan najmanje posljednje 3 godine neprekidno.

 

Kalendar događanja