Novosti

11.7.2011.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Donadići

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/7, URBROJ: 2144/04-01-11-17 od 07. srpnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

J A V N U   R A S P R A V U

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI

1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DONADIĆI.

2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 07. srpnja 2011. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 19. srpnja 2011. godine do 17.  kolovoza  2011. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

 6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI održati će se za sve zainteresirane 20. srpnja 2011. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama iznad restorana RIVA u Plomin Luci.

 7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 17. kolovoza 2011. godine (srijeda).

8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

 ·         Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 7. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

 ·         Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

o             imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, o   postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave, o   mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz Prijedlog Plana o kojem se provodi javna rasprava, o   daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, o   upućuju nositelju izrade - pisane prijedloge i primjedbe - na adresu Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, do 17. kolovoza 2011. godine (srijeda).

9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Kalendar događanja