Novosti

5.10.2012.

Objava Ispravka objave o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Potpićan

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

ISPRAVAK OBJAVE O  PONOVNOJ  JAVNOJ  RASPRAVI

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

KLASA: 350-01/10-01/18, URBROJ: 2144/04-02-04/1-12-65

od 27. rujna 2012.

objavljene u Glasu Istre od 29. rujna 2012.

             Ispravak se odnosi na:

 Točka 3. Objave se mijenja i glasi:

 3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 07. studeni 2012. godine.

U točki  7.  i  točki  8. Objave dio teksta koji glasi: „ ..16. listopada 2012. godine (utorak)“ mijenja se  i glasi: „….07. studeni 2012. godine (srijeda).“

 Ostali tekst objave ostaje isti.

 

Kalendar događanja