Novosti

17.10.2008.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 15.10.2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici Poglavarstva su prihvaćene Upute za izradu proračuna Općine Kršan za 2009. godinu te za razdoblje od 2010. do 2011. godine.

Općinsko Poglavarstvo donijelo je odluku da se svim dužnicima koji nisu svoja dugovanja platili po prvoj opomeni, uputi obavijest o pokretanju ovršnog postupka ukoliko u roku od 8 dana  od primitka obavijesti ne podmire dugovanja.  

Općina Kršan pridružila se obilježavanju dječjeg tjedna u osnovnim školama i vrtiću na području Općine. U tu svrhu odobrena su financijska sredstva u visini 2.000,00 kn za OŠ «V. Nazor» Potpićan  i OŠ «I. G. Kovačić» Čepić,  te 1.000,00 kn za PŠ «I. L. Ribar» Vozilići. Polaznicima dječjeg vrtića u Potpićnu kupljeni su prigodni pokloni, koji su uručeni prigodom posjete općinskog načelnika dječjem vrtiću u Potpićnu, a također Općina  Kršan snosi troškove prijevoza autobusom djece iz Potpićna u Labin radi prisustvovanju kazališnoj predstavi. Općina Kršan će također sufinancirani angažman pomoćnika u nastavi u OŠ «I. G. Kovačić» Čepić.

U svrhu izrade projektne dokumentacije – idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole za pješački nogostup u mjestu Plomin do groblja Plomin prihvaćena je ponuda tvrtke VIA ING d.o.o. Pula, a u svrhu izrade idejnog projekta javne rasvjete za potrebe ishođenja lokacijske dozvole – javna rasvjeta DŽ 66 od Plomina do groblja Plomin s priključkom na NN mrežu iz TS Plomin prihvaćena je ponuda tvrtke  Satmar d.o.o Pula.

Za izradu idejnog rješenja prilazne ceste za naselje Načinovići prihvaćena je ponuda tvrtke RIjeka- projekt d.o.o Rijeka.

U naselju Potpićan pristupit će se postavljanju klupa, a prema ponudi Obrta «Iskopi» iz Potpićna.

Općinsko poglavarstvo upoznato je s dopisom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog građenja i graditeljstva vezano uz planiranje i evidentiranje prometnih površina u  službenim   registrima, te utvrđivanja njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i «legaliziraju» bespravne gradnje, te će se u navedenu svrhu za 2009. godinu planirati određena sredstva za izradu geodetskih elaborata na temelju kojih će se u katastarskom elaboratu evidentirati stvarni način uporabe katastarskih čestica na kojima su izgrađene ne evidentirane ulice, nerazvrstane ceste, putovi, trgovi i dr. prometne površine bez provedbe parcelacije.

Vezano uz nabavku novih kontejnera za krupni i kućni otpad koji su razmješteni po svim mjesnim odborima na području Općine,  Općinsko poglavarstvo donijelo je zaključak da se kontejneri za krupni otpad  neće više dodjeljivati fizičkim osobama po pozivu.

Općinsko poglavarstvo također je donijelo zaključak da se pristupi pripremnim radnjama za provedbu javne nabave radi sanacije zida  Istočni dio Plomin, te da se sastavi popis dionica za asfaltiranje.

Poglavarstvo je razmatralo zapisnik Odbora za socijalna pitanja,  te  su prihvaćeni prijedlozi Odbora vezano za pružanje financijske pomoći obiteljima na području Općine Kršan za  razdoblje listopad/prosinac 2008. godine.

Poglavarstvo je također upoznato sa izvješćem PP Labin o poduzetim mjerama za sigurnost cestovnog prometa.

 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 

Kalendar događanja