Novosti

8.1.2014.

Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/14-01/1, URBROJ: 2144/04-01-14-2 od 07. siječnja 2014. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje

 

              J A V N U   R A S P R A V U   O  P R I J E D L O G U 

          Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan 

 

1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN.

 2. Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o.Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 07. siječnja  2014. godine.

 3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, počevši od 17. siječnja 2014. godine do 31. siječnja 2014. godine

...

Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

Kalendar događanja