Novosti

 • Foto vijesti

  17.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/11, URBROJ: 2163-22-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrt za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić,

  Čambarelići 3/2, Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com ,

  2. „AGRO ZELENI, d.o.o.“, Polje Čepić, Deželići 8, Kršan,

  putem e-maila: v.jurman@bina-istra.com ,

  3. Obrt za cestovni prijevoz robe „MG TRANS'', vl. Marin Grožić,

  Šušnjevica 43, Šušnjevica, putem e-maila: maringrozic1711@gmail.com .

 • Foto vijesti

  17.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/10, URBROJ: 2163-22-23-2 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrtu za trgovinu „FORTUNATO“, vl.Sean Šturbej, Veljaki, Sošići 7, Kršan,

  3. Obrtu za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu „FORST“, vl. Sanjin Zubović, Čambarelići 4, Kršan.

 • Foto vijesti

  17.3.2023.

  Općini Kršan odobreno 79.633,68 eur za program zaštite kulturnih dobara

   

  Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 748 programa. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje je uvršteno 476 programa. Istarskoj županiji odobreno je 46 programa, od koja 2 se odnose na Općinu Kršan. Općini Kršan odobrena su sredstva za projekte KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin – II faza i KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA (ETAPNA OBNOVA)- I. faza u ukupnom iznosu od 79.633,68 eur.

  Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.

   KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č. 23/ZGR u k.o. Plomin u naselju Plomin

  Stambena kuća izgrađena je na južnom bedemu u naravi je ruševina, urušenog krova i međukatnih konstrukcija, cijela podrumska etaža je zatrpana. Kuća je izvorno imala dvostrešni krov, sačuvane su i kamene konzole krovne strehe. Nedostaje čitavo zapadno lice građevine prema zaljevu do razine bedema.

  Potrebna je hitna intervencija zbog ruševnog stanja kao i konzervacija postojećih zidova. U 2022. izvedeni su radovi I. faze u iznosu od 37.170 eur čime su sanirani postojeći nestabilni zidovi, ugrađen je dio razuporne čelične te je izvršeno fugiranje i  injektiranje postojećih zidova.

  U 2023. godini se predviđa nastavak radova po projektu u cilju dovršenja rekonstrukcije zidova te pokrivanje krova. Nedostajuće dijelove  kamene plastike izvest će se po uzoru na postojeće a sve prema smjernicama konzervatorskog odjela.

  Odobrena sredstava: 39.816,84 eur.

   KAŠTEL KOŽLJAK – KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZIDOVA (HITNA INTERVENCIJA)

  Na građevinskim strukturama feudalne rezidencije kaštela na nekoliko su mjesta primijećena oštećenja koja statički značajno destabiliziraju sačuvane strukture i prijete njihovu daljnjem urušavanju. Spomenuta se oštećenja nalaze u nižim zonama relativno dobro sačuvanih zidova, visokih do 20 metara, poput primjerice zidova branič kule, na obodnom južnom zidu te na zapadnom dijelu rezidencije. Daljnje urušavanje ovih mikrozona bi stoga rezultiralo urušavanjem značajnog dijela postojećih struktura. U 2022. godini započeta je prva faza konstruktivne sanacija zapadnog bedema koja uključuje sanaciju urušenih dijelova u podnožju zida, injektiranje mase zida, čišćenje dotrajalih sljubnica i zapunjavanje sljubnica mortom.

  Za 2023. godinu predviđen je nastavak radova konstruktivne sanacije zapadnog bedema a sve prema projektu sanacije i smjernicama konzervatorskog odjela.

  Odobrena sredstava: 39.816,84 eur.

  Pozivom se provode koje obuhvaćaju slijedeće vrste programa:   1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)  2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova)  3. prijava za izvođenje radova.   Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:

  programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt),programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova,programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru EU programaprogrami izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije),programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske,višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali,osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija,programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi,programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značajprogrami zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.

  Za odobrene programe pristupiti će se postupcima javne nabave za izbor izvođača radova.

 • Foto vijesti

  15.3.2023.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan.

   

  Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/09, URBROJ: 2163-22-23-1 od 15. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 15. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uređenje ruralnog područja - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

  2. Obrt za komunalne usluge „PUT“ vl. Silvano Benazić, Blaškovići 3 F, Kršan,

  3.  Obrt za podizanje zgrada i izgradnju objekata niskogradnje „LUKEŽ“, vl. Dražen Lukež, Pužari 32, Gračišće.

   

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja