Novosti

 • Foto vijesti

  24.12.2012.

  Čestitka!

  Svim građanima

  želimo čestit i blagoslovljen Božić,

  te uspješnu 2013. godinu!

                                 O p ć i n a   K r š a n

   

 • 24.12.2012.

  Obavijest o objavi Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-63 od 20. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI

   1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NAČINOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 20. prosinca  2012. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 02. siječnja 2013. godine do 16. siječnja 2013. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  24.12.2012.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 21. prosinca 2012. godine održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  20.12.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 21. prosinca 2012. godine u petak sazvana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 17.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja