Novosti

 • 12.11.2021.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/21) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

   J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN j.d.o.o. Pula, Kašćuni 1, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine.

  2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 22. studeni  2021. godine do 06. prosinca 2021. godine.

   3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

  4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje Prijedloga Plana radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana  dana 01. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Kršan na dan javnog izlaganja.

  5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 06. prosinca 2021.godine (ponedjeljak).

  6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

  ·         da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana

  ·    da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja

  ·         da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

  ·    da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

  7.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 11.11.2021.

  Objava X. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

   

  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.

 • 9.11.2021.

  Obavijest o objavi postupka za nadmetanje, Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete

   

  Obavještavamo da je postupak za nadmetanje: „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine – podmirenje troškova javne rasvjete“ objavljen dana

  09. studenog 2021. godine u EOJN RH, broj objave: 2021/S 0F2-0040726. 

   

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA:

  „Opskrba električnom energijom javne rasvjete radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine –

  podmirenje troškova javne rasvjete“

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana

  09. studenog 2021. godine

 • 5.11.2021.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan za 2022. godinu

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kršan za 2022. godinu. Savjetovanje u trajanju od trideset (30) dana je otvoreno  od 06.11.2021. godine do 05.12.2021. godine.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objaviti će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja