Novosti

 • Foto vijesti

  15.4.2010.

  Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 31. ožujka 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan  doneseni su sljedeći akti:

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2009. godine

  U 2009. godini Općina Kršan ostvarila ju ukupan prihod u visini od 18.378.743,26 kn ili 64 % Plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci ostvareni su u visini od 20.893.145,99 kn ili 78 % Plana. Nastala razlika pokrit će se iz prihoda u 2010.  godini.

   2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne i infrastrukture u Općini Kršan za 2009. godinu

  Od ukupno planiranih sredstava u visini od 5.777.000,00 kn  za izvršenje Programa održavanja komunalne i infrastrukture u 2009.g.,  ostvareno ukupno 5.388.577,26 kn.

   3. Izvješće o izvršenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  Općini Kršan za 2009.godinu

  Od ukupno planiranih sredstava u visini od 3.900.000,00 kn  za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.g.  ostvareno je ukupno 2.499.308,96 kn.

   4.  Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan.

  Ovom Odlukom usklađena je dosadašnja Odluka o obaveznoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan sa izmjenama i dopunama Zakon o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno izvršeno je usklađenje  izvršnog tijela.

   5. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

  Ovom Odlukom se određuje obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Kršan, postupak za obvezatno korištenje komunalne usluge  te kaznene odredbe.

  Obveznici korištenja komunalne usluge na području Općine Kršan su pravne i fizičke osobe, vlasnici stanova i poslovnih prostorija, stanari najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Općine Kršan.

  Komunalna uslugu na području Općine Kršan obavlja Trgovačko društvo «1. Maj Labin» d.o.o. Labin sa sjedištem u Labinu, Vinež 81.

   6.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije

  Ovom odlukom pojedinačno se određuju i pobliže definiraju djelatnosti koje se na području Općine Kršan mogu obavljati putem koncesije (prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova i prijevoz putnika u javnom prometu), pripremne radnje , uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja ponuda za davanje koncesija, kriterij za odabir najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora o koncesiji kao i prestanak koncesije.  

   

 • Foto vijesti

  30.3.2010.

  Obavijest o uskrsnom darivanju

   Obavještavaju se mještani Općine Kršan da je Općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih uskršnjih blagdana donio odluku o dodjeli

  - jednokratne financijske pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti 100,00 kn pojedinačno,

  - jednokratne financijske pomoći domaćicama sa prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno.

   Umirovljenicima i domaćicama koji se već nalaze u evidenciji Općine Kršan, bonovi će biti dostavljeni na kućne adrese u razdoblju od 01. – 03. travnja 2010. godine.

   Pozivaju se svi umirovljeni sa područja Općine Kršan koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon mjeseca prosinca 2009. godine, a koji još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan, da se obrate Općini Kršan radi evidentiranja podatka i preuzimanja poklon bona. Sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i posljednji odrezak listića mirovine.

   Također se pozivaju sve domaćice sa područja Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, a koje još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan od mjeseca prosinca 2009. godine, da se uz predočenje osobne iskaznice jave u Općinu Kršan radi podizanja poklon bona.

   Zaključak u svezi navedenog se nalazi u privitku.

 • Foto vijesti

  26.3.2010.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2010. godine

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Doneseni su sljedeći akti:

  1. Odluka o poslovnom prostoru. Odlukom o poslovnom prostoru uređuju se uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, zasnivanje i prestanak zakupa, određivanje visine zakupnine i djelatnosti, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Kršan.

  2. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora. U Komisiju za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora imenovani su:

  Zdravko Vidak - predsjednik, Šemso Mujić i Tomy Prusić, članovi, te Bruno Donadić – zamjenik predsjednika, Serđo Vozila i Boris Rogić – zamjenici članova. Nadležnost Komisije utvrđena je Odlukom o zakupu poslovnih prostora.

  3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za zaštitu okoliša. U Komisiju za zaštitu okoliša imenovani su:

  Klaudijo Lazarić - predsjednik, Silvano Uravić - zamjenik predsjednika, Zdravko Vidak, Nevija Tireli i Serđo Vozila – članovi. Komisija za zaštitu okoliša raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline.

  4. Odluka o komunalnom redu. Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red na području svih naselja u Općini Kršan i mjera za njegovo provođenje, a naročito: uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje i odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

  5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kršan, propisuje opće odredbe, obaveze vlasnika i posjednika  životinja pri držanju kućni ljubimaca i  vezanih pasa, kontrolu razmnožavanja,  način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama u skladu s Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu,  te  provođenje nadzora i kaznene odredbe.

  6. Odluka o predaji Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje. Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti predaje Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje na upravljanje Trgovačkom društvu VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, sa projektnom – tehničkom dokumentacijom,   čine je  sljedeće dionice:

  - rekonstrukcija  CS Plomin  i izgradnja novog  tlačnog cjevovoda (ukupne dužine cca 3000 m) do VS  Vidikovac  II na k.č. sve u k.o. Plomin

  - izgradnja  vodospreme  „Vidikovac  II“  - 350 m3 – prva faza  na k.č. 2905/443 u k.o. Plomin

  - izgradnja opskrbnog cjevovoda od vodspreme  Vidikovac II do naselja  Donadići  (ukupne dužine cca  3.500 m) na k.č.   sve u k.o. Plomin

  -  izgradnja  opskrbnog cjevovoda od naselja Donadići do luke   Brestova (ukupne dužine cca  3.670 m) na k.č. sve u k.o. Plomin te dvije prekidne komore: PK 1 na k.č. 1471/13 u k.o. Plomin i  PK 2  na k.č. 2905/444  u k.o. Plomin.

  7. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu

  8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2010. godinu. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području. Prema Izvješću i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. U ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja u 2010 g. planira se završetak izrade nove Procjene ugroženosti i Planova ZiS, utvrđivanje i definiranje svih operativnih snaga, definiranje međusobnih prava i obveza subjekata zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju stožera ZiS i zapovjednih sastava CZ, te nabavku dijela nedostajuće opreme.

   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  22.3.2010.

  Poziv za provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Obavještavamo podnositelje zahtjeva za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan o objavi Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku ovog dopisa.

   

  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja