Novosti

 • Foto vijesti

  1.10.2009.

  Izvješće Općinskog načelnika za rujan 2009.g.

   

   Općina Kršan kao i proteklih godina veliku pažnju pridaje djeci predškolskog i školskog uzrasta, te  je u tu svrhu Općinski načelnik donio sljedeće akte i  odluke.

  Odluka kojom će se i ove školske godine sufinancirat prijevoz učenika  srednjih škola  sa prebivalištem na području Općine Kršan. Učenici će pri Ispostavi Autotransa u Labinu, platiti mjesečnu kartu u visini 100,00 kn uz predočenje  potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice te potvrde o upisu u srednju školu. Preostali iznos do pune mjesečne  karte plaćat će Općina Kršan. 

  Na zahtjev roditelja  učenika od 1. do 4. razreda OŠ u Vozilićima Općina Kršan  sufinancirat će organizaciju prijevoza  na relaciji Plomin Luka – Vozilići.

   Kao doprinos što sigurnijem školovanju Općina Kršan snosit će i troškove osiguranja od nesretnog slučaja učenika osnovnih škola i polaznika dječjih vrtića sa prebivalištem na području Općine Kršan.

   U sklopu pomoći učenicima i njihovim obiteljima Općinski načelnik je prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan dodijelio pomoć pri nabavci školskih knjiga i pribora najugroženijim obiteljima koje se obuhvaćene  Socijalnim programom  Općine Kršan.

   Također prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja  Općinski načelnik dodijelio je hitne jednokratne pomoći za 7 obitelji, te mjesečnu pomoć 20-tak  socijalno ugroženim obiteljima obuhvaćenih Socijalnim programom Općine Kršan

   Povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti polaznicima Dječjeg vrtića u Potpićnu odobreno je plaćanje troškova prijevoza autobusom od Potpićna do Rapca.

   Odlukom Općinskog načelnika odobrena je i financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 za organizaciju  tradicionalne fešte  «Bela nedjelja»  koja se održava 04.10. u Plominu. Organizatori fešte su TZ Općine Kršan i MO Plomin.

   Povodom organizacije proslave Bajrama Bošnjačkoj nacionalnoj manjini u Općini Kršan odobrena su financijska sredstva u iznosu od 3000,00 kn,  dok su i za predstojeći posjet Srebrenici odobrena financijska sredstva u visini 2000,00.   

   Prema planiram sredstvima za 2009. godinu i uputi  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog građenja i graditeljstva vezano uz planiranje i evidentiranje prometnih površina u  službenim   registrima, te utvrđivanja njihova postojanja u postupcima izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, dopušta građenje i «legaliziraju» bespravne gradnje, Općina Kršan nastavlja sa izradom  geodetskih elaborata putem ovlaštene osobe na temelju kojih će se u katastarskom elaboratu evidentirati stvarni način uporabe katastarskih čestica na kojima su izgrađene  nerazvrstane ceste i  putovi bez provedbe parcelacije.

   Prema Zakonu o javnoj nabavi i Planu  nabave za 2009. godinu raspisan je i u tijeku otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova na programu zaštite kulturnog dobra: za konstruktivnu i građevinsku sanaciju sjevernih zidina oko crkve sv. Juraj Stari u Plominu.

   U okviru Programa zaštite kulturnih dobara Općina Kršan se prijavila  Ministarstvu kulture:

  - za program zaštite i  očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara za 2010 g. i to  za očuvanje Istrorumunjskog jezika  i    

  - za program zaštite i očuvanja  kulturnih dobara u 2010.g. i to za sanaciju Kaštela Stari grad Kršan i za sanaciju zidina Grada Plomina.        

  Također je izvršena prijava na Natječaj  Regione del Veneto za 2010.g.i to s programom  restauracija Lapidarija u Plominu – II. dio.

  Za sve natječaja izrađeni su potrebni troškovnici uz suglasnost Konzervatorskog odjela Pula.

    Općinski načelnik:  Valdi Runko

 • Foto vijesti

  29.9.2009.

  Sufinanciranje prijevoza učenika

   Temeljem članka čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 34. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan, Općinski načelnik Općine Kršan dana 28. rujna 2009. godine donosi

   Z A K L J U Č A K

   1. Općina Kršan sufinancirati će dio troškova mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, za razdoblje listopad 2009. – lipanj 2010. godine, na način da:

   - tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka na punu cijenu mjesečne vozne karte osigura popust u iznosu od 50% pune cijene,

  - roditelji učenika odnosno učenici od 1. - 4. razreda srednjih škola – korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, a temeljem predočenja osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu te potvrde o redovitom upisu u srednju školu,

  - Općina Kršan, uzimajući u obzir st. 1. i 2. članka 1. ovog zaključka, obvezuje se podmiriti preostali iznos cijene mjesečne vozne karte.

   2. Troškovi mjesečne vozne karte iz članka 1. st. 3 ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, dok će se navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2009. odnosno 2010. godinu, stavka ''Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola''.

   3. Zadužuje se tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna) troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja – kupca mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

   4. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan kao i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  18.9.2009.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. rujna 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo  svih 15 vijećnika.

  Primljena je na znanje informacija općinskog načelnika o Zapisniku o  primopredaji dužnosti općinskog načelnika od 04. lipnja 2009. godine.

  Osim navedenog  prihvaćeno  je   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

  Proračun Općine Kršan za 2009. godinu donesen je 12.12.2009.godine, a prihodi i primici planirani su u visini 33.826.800,00 kn. U razdoblju od 01.01.  do 30.06.2009. godine nije bilo izmjena i dopuna Proračuna, a u navedenom izvještajnom razdoblju  Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 9.859.461,00 kn  ili 29  % plana dok su rashodi i izdaci iznosili 11.349.984,60 kn ili 30 % plana.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  18.9.2009.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 08. rujna 2009. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo  14  od ukupno 15 vijećnika.

  Donijeti su sljedeći akti:

   1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kršan,

  Donošenjem novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan nastavljen je postupak usklađivanja postojećih akata sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, poglavito u dijelu izmjene izvršne vlasti,  a sve u cilju uspješnog rada i donošenja odluka i akata iz djelokruga rada predstavničkog tijela.

  2.  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan,

  Nova Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan također je usklađena sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Izmjenama i dopunama  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Za provođenje Odluke imenovana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

  3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora,

  Osnov donošenja ove Odluke su također Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  te  Izmjene i dopune  Zakona o komunalnom gospodarstvu.

   4. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina.

  u Komisiju su imenovani:

  - Zdravko Vidak – za predsjednika,

  - Šemso Mujić – za člana,

  - Tomy Prusić – za člana.

  Komisija se ovlašćuje za poduzimanje svih pripremnih radnji u postupku koji prethodi donošenju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan.

   5. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora  za financije i proračun.

  U Odbor su imenovani:

  - Bruno Donadić – za predsjednika,

  - Silvano Uravić – za člana,

  - Nevija Tireli – za člana.

  Odbor za financije i proračun raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i dr. pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko – pravnih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća.

   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja