Novosti

 • 4.11.2011.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u Potpićnu

   

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan i Agropromet d.d. u stečaju, Potpićan izlažu četvrtoj zajedničkoj prodaji putem javnog natječaja nekretninu k.č. 54/75 u k.o. Kršan, poslovna zgrada sa dvorištem, ukupne površine 1254 m2 (bivša zgrada PG-Centra u Potpićnu).

  Početna cijena za nekretninu iznosi 724.386,46 kn. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je na oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti.

  Posljednji dan prijave na natječaj 14. studeni 2011. godine.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-221.

 • 3.11.2011.

  Objava Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Blaškovići 2

   

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/10, URBROJ: 2144/04-01-11-85 od 27. listopada 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2

     Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2 održat će se u Kršanu, u petak,  11. studeni  2011. godine u prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11:00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Blaškovići 2.

   

 • 28.10.2011.

  Objava Ponovne javne rasprave o Prijedlugu UPU Baći

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/10, URBROJ: 2144/04-01-11-84 od 27. listopada 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja BAĆI

   1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BAĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BAĆI, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 27. listopada 2011. godine.

  3. Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 07. studeni 2011. godine do 15.  studeni  2011. godine.

  ...

  Ostale detalje Ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • 28.10.2011.

  Objava Obavijesti o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna UPU Stare staze

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze               

  Temeljem Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/11.), započeta je izrada Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze.

  O prijedlogu Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja