Novosti

 • Foto vijesti

  7.4.2009.

  Obavijet umirovljenicima!

  Obavještavaju se svi umirovljenici s područja Općine Kršan da je Općinsko poglavarstvo Općine Kršan povodom predstojeih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojom se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kuna, počevši od 08. travnja 2009. godine.

  Navedeni će iznos biti uplaćen na tekuće račune / štedne knjižice umirovljenika prema postojećem popisu Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan, odnosno podijeljen osobno putem predstavnika Vijeća mjesnih odbora umirovljenicima koji ne posjeduju tekuće račune / štedne knjižice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  2.4.2009.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4., 6. i 23. st. 2. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i zaključka od 30. ožujka 2009. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

                                              N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

    I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Čepiću, koji se nalazi u prizemlju zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić.

  II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti iznosi 94,78 m2.

  Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 1 godine.

  III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

  Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                               

  IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 102,36 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.

  V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  potrebnu dokumentaciju, i to:

  a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

  - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

  - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.

  b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

  - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

  - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

   VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

   Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

        VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u “Glasu Istre”.

              Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. 

    Ponude će se otvarati dana 14. travnja 2009. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

   VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

  O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

  Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

  Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u ''Glasu Istre''. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

  IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

   KLASA: 372-03/09-01/17

  URBROJ: 2144/04-01-09-2

  Kršan, 02. travnja 2009.

           OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

  Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre''

  dana 02. travnja 2009.  godine

   

 • Foto vijesti

  16.3.2009.

  Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održanih dana 11. i 13. ožujka 2009. godine

   

  Općinsko poglavarstvo utvrdilo je dužine predviđene za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. godinu u ukupnoj dužini od 2500 metara dužnih, te su zaduženi članovi Poglavarstva da u suradnji sa predstavnicima VMO Općine Kršan u roku od tri dana utvrde dionice za asfaltiranje. Slijedom navedenog, prihvaćen je i prijedlog odluke o početku postupka javne nabave za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. god.

  Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je zadužen Općinski načelnik da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

  Razmatrajući cjelokupnu problematiku zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan otkazalo je Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog  prostora sklopljenog sa zakupnikom Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'' Labin, a iz razloga neispunjavanja obveze zakupnika preuzete ugovorom sklopljenim početkom veljače 2009. godine.

   

 • Foto vijesti

  16.3.2009.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 12. ožujka 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općine Kršan.

  Razmatrani su i prihvaćeni sljedeći akti:

  1. Izvješće o radu Općinskog poglavarstva Općine Kršan za razdoblje rujan - prosinac 2008. godine,

  2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrstarukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

           4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

   Tijekom aktualnog sata Općinski načelnik upoznao je članove Općinskog vijeća o najznačajnijim aktivnostima Općinskog poglavarstva u proteklih tri mjeseca rada te odgovarao na pitanja postavljena od strane vijećnika.

  Također, Općinsko vijeće primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je izvješteno da je Općinski načelnik zadužen da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o. Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

   Općinsko vijeće Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja