Novosti

 • Foto vijesti

  11.12.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 3. i nastavka sjednice održane 10.12.2008.

   Općinsko poglavarstvo razmatralo je amandmane na prijedlog Proračuna Općine  Kršan za 2009. godinu, te je iste uputilo na konačno donošenje Općinskom vijeću Općine Kršan.

  Iz programa socijalne skrbi je 4 osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja dodijeljena financijska pomoća za nabavku ogrijeva osobama težeg zdravstvenog i materijalnog stanja sa područja Općine Kršan

  Povodom predstojećeg specijalističkog liječničkog pregleda u Munchenu (Njemačka),   jednoj osobi  Plomin Luke 10 i  njegovom pratiocu odobreno je podmirenje putnih troškova, a zbog teške prometne nezgode također je jednoj osobi iz Kožljaka odobrena financijska pomoć. gotovini.

  Kao najpovoljniji ponuđač za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namijenjen za obavljanje ugostiteljske izabran je Obrt za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

  Zahtjev tvrtke ''JADROLINIJA'' Rijeka, Riva 16, za premještajem kućice za prodaju karata u trajektnom pristaništu Brestova na novu lokaciju upućen je MUP, PP Labin na davanje dodatnog stručnog mišljenja o procjeni ugroženosti i sigurnosti prometa na dijelu predmetne prometnice.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke ''SIGMA ELEKTRONIK'' d.o.o. Labin, Rudarska 1, za osuvremenjivanja i poboljšanja funkcionalnosti WEB portala Općine Kršan, a temeljem koje će građani između ostalog moći  pregledavati Prostorni plan Općine Kršan.

  Općina Kršan pridružuje se sufinanciranju troškova prijevoza posjeta polaznika Dječjeg vrtića ''PJERINA VERBANAC'' Labin dječjoj kazališnoj predstavi ''KAD SE SPUSTI ZIMSKI SAG, POKUCAT ĆE SVETAC DRAG'' koja se održala dana 05. prosinca 2009. godine u Labinu.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponude društva ''RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA'' d.o.o. Rijeka, M. Albaharija 10a za izradu glavnog Projekta izgradnje kanalizacije naselja Vozilići i Stepčići – dionica po magistrali naselje Vozilići i za izradu glavnog Projekta  vodovod Načinovići (glavni projekt trase dužine 1,4 km sa prekidnom komorom), sa troškovnik radova.

  Povodom predstojećih Božićnih blagdana, u svrhu tradicionalnog darivanja stanovnika Općine Kršan, prihvaćena je  ponude T.P. ''ŠTRUCA''  iz Galižane za nabavku Pinci  i Obrt  Artea grafika iz Labina, Vinež, za nabavku kalendara, i ostalog prigodnog materijala.

  Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan donijeta je Odluka da se pristupi pojedinačnoj isplati novčane pomoći u visini  300,00 kn svim umirovljenicima sa  područja Općine Kršan iz sredstava osiguranih Proračunom Općine Kršan za 2008. godinu a  prema Programu socijalne skrbi. Novčana naknada isplatiti će se umirovljenicima putem tekućih računa i štednih knjižica. Ukoliko umirovljenici nemaju otvorene bankovne račune, novčana sredstava biti će pojedinačno  isplaćena.

  U svrhu uređenja prostorija matičnog ureda u Potpićnu imenovan je nadzorni organ VEMA ING  iz Pićna i odobreno je korištenje prostorija općinske arhive u Potpićnu privremeno   za smještaj arhive i za rad MU u Potpićnu.

  U svrhu uređenja prilaza selu Donadići prihvaćen je prijedlog mještana za uređenje prilaza.

  Poglavarstvo je odobrilo sufinanciranje ozvučenja crkve Sv. Antona u Kršanu.

   OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  9.12.2008.

  Obavijest o podjeli paketa Djeda Božićnjaka

   

   

  Podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu s područja Općine Kršan održat će se u sljedeće dane:

   

   

   16. prosinca 2008. godine u UTORAK u

  - u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Potpićnu                         - 16.30 sati,

   

    te 17. prosinca 2008. godine u SRIJEDU u

   - Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Čepiću                     - 16.00 sati,

   - Osnovnoj školi Ivo Lole Ribara Labin u Vozilićima                   - 17.30 sati.

   

    Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 1. razredom osnovne škole.

    Vrijednost pojedinačnog paketa iznosi 120,00 kuna.

 • Foto vijesti

  8.12.2008.

  Obavijest o hvatanju pasa lutalica

   

  Obavještavaju se mještani da će Općina Kršan dana 16.12.2008. organizirati akciju zbrinjavanja, tj. hvatanja lutajućih pasa na području naselja Potpićan i Vozilići.

  Svi psi zatečeni na javnim površinama navedenog dana bit će uhvaćeni, te zbrinuti od strane higijeničarske službe ovlaštene za te poslove.

  Umoljavaju se vlasnici pasa da svoje kućne ljubimce dana 16.12. 2008. zbrinu na propisan način, u protivnom će se protiv vlasnika poduzeti odgovarajuće mjere.

   

 • Foto vijesti

  26.11.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 24.11.2008. godine

   

  Poglavarstvo je upoznato sa izvršenim pregledom i uočenim nedostacima na rekonstrukciji ceste Vozilići – Potpićan vezano uz postavljanje putokaza uz cestu, postolja za kontejnere, rješavanje oborinskih voda, izgradnju trotoara uz zgradu Doma zdravlja u Potpićnu. Načelnik je upoznao prisutne sa sastankom održanim s predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb vezano uz nastavak sanacije državne ceste na dionici od Vozilići prema Brseču. Na ovoj dionici izvode se radovi prema Brestovi. Proširenjem postojećeg kolnika trećom trakom nastojat će se izvesti i dio radova vezano uz postavljanje kanalizacijskih cijevi u Vozilićima i Plominu, a prema zahvatu u prostoru Kanalizacija Plomin – istočni dio i kanalizacija Vozilići – Stepčići. Osim navedenih radova, planirani su radovi na šetnici od Plomina do groblja Plomin, te radovi na novoj raskrsnici za Načinovići, a za što se prikuplja dokumentacija .

  Načelnik je također upoznao prisutne sa sastankom održanim sa predstavnicima KP 1. Maj Labin d.o.o. Labin, a radi poduzimanja daljnjih koraka na sanaciji Bio diska u Potpićnu, Bio diska u Plominu, te prenio informaciju o novom načinu plaćanja naknade za odvoz smeća ovisno o broju članova domaćinstva, te o novom načinu prikupljanja i odvoza tzv. separiranog otpada.

  Poglavarstvo je razmatralo Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti Općine Kršan, te se upoznalo s popisom objekata na području Općine Kršan koji imaju utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, a za što će se pokrenuti procedura upisa kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara RH.

  Radi izgradnje sportske dvorane u Potpićnu, a uslijed dugogodišnjih neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, Poglavarstvo je donijelo odluku kojom će pozvati suvlasnike stanova u Potpićnu na k.č. 54/1 u k.o. Kršan (67 vlasnika) da u određenom roku daju suglasnost na Parcelacioni elaborat izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimira Fable iz Labina.

  Poglavarstvo je odobrilo 8 zahtjeva za kupnju grobnih mjesta na području Općine Kršan.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za čišćenje kanalizacijskog  sustava u Plomin Luci. Također je izdana suglasnost društvu Kany d.o.o. Pula  upravitelju zgrade – Lučke kapetanije u Plomin Luci za sanaciju terase – balkona zgrade uz obavezu ishodovanja suglasnosti konzervatora.

  U Potpićnu je Poglavarstvo odobrilo 4 zahtjeva za produženje korištenja javne površine dosadašnjim korisnicima.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke DE CONTE d.o.o. Labin za sanaciju dijela zgrade MO u Potpićnu, tj, sanaciju prostorija koje koristi Matični ured.

  U svrhu pristupanja I. fazi radova uređenja javne površine u Potpićnu za koju će Općina  Kršan izdvojiti  do 70.000, 00 kn zatražit će se ponude od 3 ovlaštena izvođača sa područja Općine Kršan.

  Na zahtjev građana i NK Plomin pristupit će se dogovorima sa izvođačima radova za  sječu  topola u Plomin Luci koje predstavljaju opasnost zbog mogućnosti urušavanja.

  Poglavarstvo je prihvatilo Plan VODOVODA LABIN d.o.o. Labin za 2009. godinu kojim se planiraju radovi na području  Općine Kršan.

  Poglavarstvo je također primilo na znanje informaciju o instaliranju Programa za vođenje očevidnika groblja kojim će se obuhvatit sva groblja na području Općine, te je donijelo odluku o nastavku snimanja groblja i to za groblje Kršan.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja