Novosti

 • 13.6.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 09.06.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva je nakon donošenja nove  Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, donesen i Provedbeni plan obvezatne deratizacije,  dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine kKšan za 2008. godinu  kojim se utvrđuju ovlašteni izvršioci  za provođenje obvezatnih mjera  deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto - lokacije  i način  provođenja  akcija  ddd mjera. Obvezatne ddd mjere na području općine kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba obrt eko servis matić iz pazina.

  Nakon provedenog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan kao najpovoljnija ponuda  za  zakup poslovnog prostora u Potpićnu  izabrana je ponuda obrta Eni iz Potpićna, Rudarska 5, vl. Eni Santaleza (uslužna djelatnost - frizerski salon).

  U skladu s Zakonom o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, te  uputilo prijedlog Općinskom vijeću na razmatranje i  imenovanje Stožera. Za  izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Općine Kršan Poglavarstvo je imenovalo radnu grupu  kojoj je zadaća da prikupi potrebne podatke i izradi prijedloge navedenih dokumenta.

  Radi nastavka kontinuiranog rada na održavanju čistoće i obavljanja ostalih poslova komunalnog održavanja u manjem opsegu na javnim površinama u naselju Potpićan, održavanja prostorija Kluba omladine i umirovljenika u Potpićnu, te izvršavanju hitnih intervencija, nužnih popravaka i održavanja opreme i inventara zaključit će se novi ugovori o djelu sa dosadašnjim izvršiocima poslova: Smajlović Ahmetom i Milevoj Brunom iz Potpićna, te Brunom Vickić iz Kršana. Također se za nastavlja s plaćanjem troškova mamografije korisnicima usluga s prebivalištem na području Općine Kršan  i sudjelovanje u snošenju dijela putnih  troškova privatne zdravstvene njege bolesnika Milene Dupor Krizmanić iz Rapca.

  U dogovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč pripremljen je nacrt  ciljanih izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koje su uzele u obzir prodaju farme u Čepić polju i potrebu zemlje za djelatnost farme.

  Općina Kršan sufinancirat će iznosom od 14.000,00 kn tradicionalne feštu «Ivanja 2008» koja se održava dana 24. i 25 . lipnja 2008. godine u Šušnjevici.

  Poglavarstvo je također pokrenulo postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Kršan koja bi se uručila povodom dana Općine Kršan.  

  Predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom primiti će dana 12. lipnja 2008. godine u 12,00 sati  u prostorijama općinske zgrade u Kršanu  predstavnike  MNK Potpićan i NK Potpićan povodom uspješnih rezultata ostvarenih u ovogodišnjoj natjecateljskoj sezoni.

   

 • Foto vijesti

  4.6.2008.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. svibnja 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika. Razmatrani su i donijeti sljedeći akti: 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznose 17.219.775,05 kn što iznosi 75 % planirane veličine. Pri obrazloženju izvršenja Proračuna za 2007. g. potrebno je uzeti u obzir raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje Povjerenika RH u Općini Kršan u kojem razdoblju se financiranje izvršavalo na temelju Proračuna prethodne godine, konstituiranje nove vlasti i donošenje Proračuna za 2007. godine dana 13. srpnja 2007. godine i početak poslovne godine s opterećenjem – manjkom od 5.776.162,88 kn koji je ostvaren investiranjem u kapitalne objekte (vodovod Plomin – Brestova). U ovom razdoblju Općina Kršan uspjela je smanjiti manjak na iznos od 4.088,938,84 kn, te i dalje podmirivati potrebe građana i izvršavala sve Programe. 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan povjereno je Obrtu za komunalne usluge održavanja puteva «Put» vl. Silvano Benazić, Potpićan Dumbrova 3, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu. Od dvije pristigle ponude: Zajedničkog obrta «Krt» vl. Livije i Franka Krt iz Livada, Gradine 4/1 i Obrta «Put» vl. Silvana Benazić, Potpićan, kao povoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta «Put» iz Potpićna. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i Obrt «Put» sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – uređenje živica na rok od godinu dana. 5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan povjereno je tvrtci «Entrada» d.o.o. Šušnjevica, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu na koji se jedino odazvala tvrtka «Entrada» d.o.o. Šušnjevica. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i tvrtka «Entrda» d.o.o. Šušnjevica sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – košnja trave na rok od godinu dana. 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti izmijenio se dosadašnji čl. 7. na način da komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec (a ne za prethodni mjesec kako je ranije bilo uređeno), te je brisan stavak 2. istog članka kojim se naklada plaćala u 4 jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine, tj. naplata se vrši mjesečno. Ova promjena izvršena je radi usklađenja stvarnog stanja sa odredbama Odluke, a što će zahtijevati i promjenu dosadašnjih rješenja o komunalnoj naknadi. 7. Donošenje Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan donesena je na temelju novog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Odlukom o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan se u cilju zdravlja pučanstva, sprečavanja pojave i širenja zaraznih i nametničkih bolesti uvode mjere obvezne deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji (u nastavku teksta DDD mjere). Utvrđuje se objekti - lokacije provedbe, vrijeme provođenja, korisnike i izvoditelje, te nadzor nad provođenjem DDD mjera. Na kraju rasprave pod točkom Razno između ostalog razmatranja je problematike izdavanja koncesije tvrtki ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan za korištenje podzemnih voda te problematiku lutajućih pasa u mjestu Potpićan. Općinsko vijeće Općine Kršan
 • 28.5.2008.

  Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 26. svibnja 2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćena je ponuda tvrtke ''Gradatin'' d.o.o. Sesvete u svrhu nabavke kontejnera za krupni i sitni otpad za šire područja Općine Kršan. Količina i dinamika nabavke biti će utvrđena u suradnji sa Mjesnim odborima Općine Kršan i iskazanim potrebama na terenu. U svrhu postavljanja autobusnih čekaona u mjestima Čambarelići i Šušnjevica, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Apparis'' d.o.o. Žminj u iznosu od 12.230,50 kn po pojedinoj čekaoni. Vezano uz postavljanje autobusne čekaone u mjestu Stepčići, Poglavarstvo je razmatralo mogućnost izgradnje zidanog objekta, te će se končana odluka donijeti nakon prikupljanja ponuda i formiranja cijene. Za opremanje i nužnu sanaciju prostorija Ureda državne uprave u Potpićnu, Poglavarstvo je konstatiralo da nije zaprimljena niti jedna ponuda, iako su upiti odaslani na adrese četvorice Obrtnika odnosno Društava sa područja Općine Kršan. Temeljem zahtjeva MO Potpićan, Poglavarstvo će u svrhu nabavke desetak sjedećih klupa sa naslonom, namijenjenih postavljanju na području naselja Potpićan, zatražiti odgovarajuće ponude. Općinsko poglavarstvo sufinancirati će troškove prijevoza autobusom predškolske grupe dječjeg vrtića ''Pjerina Verbanac'' Labin, PJ Potpićan u svrhu posjete Zoološkom vrtu u Zagrebu, dok će Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'' Čepić biti sufinanciran dio troškova završne ekskurzije učenika 8. razreda sa iznosom od 1.500,00 kn. Vezano uz pripremne radnje na organizaciji obilježavanja dana Općine Kršan, prihvaćena je zajednička ponuda Vesne Nežić Ružić, grupe ''Banana'' i glazbenika Serđa Valića (roženice i harmonika) na nastup na centralnom dijelu Programa. Društvu ''Josip Broz Tito'' Labinštine, u svrhu posjeta Kumrovcu dana 24. svibnja 2008. godine, uz Općine Pićan i Sv. Nedelja, sufinanciran je dio troškova prijevoza autobusom. U svrhu uređenja pristupnog puta do kontejnera za krupni otpad na mjesnom groblju Čepić, resorni član Poglavarstva zadužen je da u suradnji sa stručnim službama Općine Kršan i predstavnicama MO Čepić iznađe najpovoljniji način rješavanja nastale problematike. Temeljem obveze koju nameće Statut Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo podnijelo je Općinskom vijeću Općine Kršan na razmatranje Izvješće o svom radu za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine. OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN
 • 15.5.2008.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Potpićnu

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/1998.) i zaključka od 13. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

  I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Potpićnu, Potpićan bb, koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na k.č. 54/1 u k.o. Kršan, za obavljanje uslužne djelatnosti – frizerski salon. II. Površina navedenog prostora iznosi 52,16 m2. Početna zakupnina za prostor iznosi 10,80 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina. III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen. Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/378-222. IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 112,66 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe. V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani, te određenu dokumentaciju, i to: a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose: - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu), - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta) ili na ime obrta, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose: - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke), - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem. VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u listu “Glas Istre”. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. Ponude će se otvarati dana 28. svibnja 2008. godine u 1500 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo. O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču. Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre'' dana 15. svibnja 2008. godine

Arhiva: |<<471 472 473474> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja